Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Bachelor képzések

A főis­ko­lai (Bachelor) kép­zé­sek álta­lá­ban 3–3.5 év ter­je­delműek, 180 — 210 ECTS kre­dit gyűjt­hető tel­je­sí­té­sük során. A prog­ra­mok gya­kor­lat­ori­en­tál­tak és szo­ro­san iga­zod­nak a mun­ka­erő­pi­aci igé­nyek­hez. A kép­zésre az egye­temi (Master) kép­zés épül, mellyel a prog­ram kiegé­szít­hető egye­temi dip­lo­mává. Az összes szak angol nyelvű és tan­díj­men­tes EU állam­pol­gá­rok szá­mára.


A SCEDA kíná­la­tá­ban 60 alap­kép­zés  talál­ható meg, hasz­náld az alábbi lis­tát és keresőt. Lap alján a szá­mok­nál lehet lapot vál­tani, így még több kép­zés jele­nik meg a kere­sési fel­té­te­lek­nek meg­fe­lelően. A SCEDA a UniversityAdmission rend­sze­rét hasz­nálja, itt min­den álta­lunk kép­vi­selt kép­zés meg­ta­lál­ható és biz­to­sítja a kiváló kom­mu­ni­ká­ciót és átlát­ha­tó­sá­got a diák szá­mára.

A szak­ke­reső tel­jes méret­ben itt érhető el.

Szakma–
cso­port
Bachelor (BA)
Üzleti és
Gazdasági
Cognitive Science
Economics and Business Administration
Export and Technology Management
Financial Management and Services
Global Business Engineering
Global Management and Manufacturing (GMM)
Marketing and Management Communication
Value Chain Management
Information Technology
(IT)  
Information & Communication Technology
(ICT Engineering)
Mérnöki és épí­té­szet Architectural Technology & Construction Management
Mechanical Engineering

További infor­má­ció a Dán Felsőoktatási Rendszerről.

További kép­zés faj­ták

Teljes Szaklista Dániai Továbbtanuláshoz

Keresztféléves Képzések

Amennyiben további kér­dé­sei van­nak a sza­kok­kal kap­cso­lat­ban, kér­jük keresse mun­ka­tár­sa­in­kat az info@sceda.eu e-mail címen, a (0036)30–510-98–04 –es tele­fon­szá­mon, vagy kér­jen infor­má­ciót online az alábbi gomb segít­sé­gé­vel!

INFORMÁCIÓKÉRÉS

 


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember