Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Architectural Technology and Construction Management

Az Architectural Technology & Construction Management Bachelor kép­zés célja, hogy a vég­zett hall­gató ne csak a min­den­napi épí­té­szeti fel­ada­to­kat tudja ellátni, hanem bát­ran nyúl­jon az újdon­sá­gok­hoz, gon­dol­kod­jon inno­va­tí­van kre­a­tí­van és kör­nye­zet­tu­da­to­san, épít­sen egye­dül­álló alko­tá­so­kat, így szol­gálva ki maxi­má­li­san meg­ren­delője igé­nyeit.

A prog­ra­mot azok­nak ajánl­juk, akik az épí­té­szet és a ter­ve­zés iránt érdeklőd­nek. A szak tipi­kus épí­tész­mér­nöki prog­ramarrow 10x10 Architectural Technology and Construction Management, azzal a kiegé­szí­tés­sel, hogy a kur­zus probléma-központú, gya­kor­la­tias, vala­mint üzem­lá­to­ga­tá­sok és nem­zet­kö­zi­leg elis­mert szak­em­be­rek ven­dég­órái teszik szí­nessé. A köte­lező tan­tár­gyak mel­lett lehető­ség van egyé­ni­leg válasz­tott spe­ci­a­li­zá­ciós tan­tár­gyak fel­vé­te­lére is. Az intéz­mény folya­ma­to­san kap­cso­lat­ban áll a szak­te­rü­le­ten működő vál­la­la­tok humán erő­for­rás rész­le­ge­i­vel, és a tan­terv kiala­kí­tá­sá­nál gon­do­san ügyel arra, hogy hall­ga­tóit a vál­la­la­tok mun­ka­erő iránti igé­nyei sze­rint képezze.Így a dip­lo­mát meg­szerző hall­ga­tók­nak nagyobb esé­lyük van a szak­má­ban való elhe­lyez­ke­désre.

Ez a dániai kép­zés angol nyelvű és Európai Uniós állam­pol­gá­rok szá­mára tan­díj­men­tes.

Architectural Technology and Construction Management
 rész­le­tes tan­terv és leírás:

 University College of Northern Denmark


 Business Academy Aarhus


Lillebaelt Academy of Professional Higher Education


VIA University College

Továbbtanulási lehető­sé­gek a szak elvég­zése után Dániában:

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van Master kép­zés elvég­zé­sére Dániában, vagy Európa más orszá­ga­i­ban is.A kép­zés része a Bolognai Rendszernek, a hall­gató a meg­szer­zett ECTS kre­di­tek alap­ján foly­tat­hatja tanul­má­nyait a felsőok­ta­tás­ban. A meg­szer­zett BA dip­lo­má­val a nem­zet­közi mun­ka­erő­pi­acra is be lehet lépni.

Hasonló kép­zé­sek Dániában:

Automation Engineering
Marketing Management
Automotive Technology

Amennyiben további kér­dé­sei van­nak az intéz­ménnyel kap­cso­lat­ban, kér­jük keresse mun­ka­tár­sa­in­kat az info@sceda.eu e-mail címen, a 0036–30-510–98-04 –es tele­fon­szá­mon, vagy kér­jen infor­má­ciót online az alábbi gombra kat­tintva!

INFORMÁCIÓKÉRÉS

 


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember