Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Business, Economy and Information Technology — KEA

ID 100122522 300x199 Business, Economy and Information Technology  KEA
Képzésinformáció
Képzés neve Bachelor of Business Economics and Information Technology
Intézmény neve Copenhagen School of Design and Technology (KEA)
Intézmény helye Koppenhága, Dánia
Képzés hossza 7 sze­mesz­ter
Kreditek 210 ECTS
Oktatás nyelve Angol
Tandíj EU állam­pol­gá­rok­nak ingye­nes
Nem EU állam­pol­gá­rok­nak:
€ 8200/év
Képzés kez­dés szep­tem­ber
Jelentkezési köve­tel­mé­nyek
Karrierlehetőségek
 • IT Management Consultant
 • IT Project Manager
 • Account Manager
 • Systems Developer
 • System Analyst

A 7 sze­mesz­te­res Business Economy and Information Technology egy inter­disz­cip­li­ná­ris kép­zés, amely vegyíti a köz­gaz­da­ság­tan és az infor­ma­tika egyes terü­le­teit. A tan­anyag részét képe­zik a prog­ra­mo­zási alap­el­vek ugyan­úgy, mint az üzleti élet modell­jei, így a sza­kot elvégzők alkal­ma­sak lesz­nek nem csak az infor­ma­ti­kai, hanem az üzleti élet­ben is meg­állni a helyü­ket.

A PROGRAM STRUKTÚRÁJA

Business Economics (45 ECTS)
Az IT –n ala­puló vál­lal­ko­zá­so­kat vizs­gálja rész­le­te­sen, műve­leti és stra­té­giai pers­pek­tí­vá­ból.

Tantárgyak:

 • Business Economics: orga­ni­za­ti­o­nal the­ory, accoun­ting, mar­ke­ting”
 • Business Strategy: enterp­rise resource manage­ment, supply chain manage­ment, busi­ness pro­cess manage­ment”
 • Project Management”
 • Strategic Planning of Information Systems”

Information Technology (50 ECTS)
 A tan­tárgy meg­ta­nítja, hogyan kom­bi­nál­ható az üzleti és infor­ma­ti­kai tapasz­ta­lat. Az infor­ma­ti­kai rend­sze­rek isme­rete nagy­ban meg­könnyíti a vál­la­lat műkö­dé­sé­nek opti­ma­li­zá­lá­sát is.

Tantárgyak:

 • Programming”
 • Database Design”
 • Development Methods”
 • Information System Architecture”
 • International User Experience”

Socioeconomics (10 ECTS)
A szak a mikro– és mak­ro­öko­nó­mi­ára, nem­zet­közi elmé­leti gaz­da­ság­tanra és a nem­zet­közi piaci struk­tú­rákra fóku­szál.

Methodology (30 ECTS)
A szak­kal kap­cso­la­tos mód­szer­tant tár­gyalja. Segít az elmé­leti tudást átül­tetni a gya­kor­latba, vala­mint meg­mu­tatja, hogyan pre­zentáld ötle­te­i­det a kül­vi­lág felé a lehető leg­ha­té­ko­nyab­ban.

Választható tan­tár­gyak (30 ECTS)

 • ERP-Systems
 • Data Warehousing
 • E-Commerce

ELHELYEZKEDÉS ÉS TOVÁBBTANULÁS

A prog­ram elvég­zése után a hall­ga­tó­nak lehető­sége van Master kép­zés elvég­zé­sére Dániában, vagy Európa más orszá­ga­i­ban is. A kép­zés része a Bolognai Rendszernek, a hall­gató a meg­szer­zett ECTS kre­di­tek alap­ján foly­tat­hatja tanul­má­nyait a felsőok­ta­tás­ban.

Amennyiben a hall­gató nem kívánja foly­tatni tanul­má­nyait, úgy a meg­szer­zett Bachelor dip­lo­má­val belép­het a nem­zet­közi mun­ka­erő­pi­acra is.

Hasonló kép­zé­sek
IT-Network and Electronics Technology
Export and Technology Management
Design Technology and Business

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

 

JELENTKEZÉS A SZAKRA

kép for­rása, oldal for­rása


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember