Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Export and Technology Management

A 7 sze­mesz­te­res Export & Technology Management Bachelor prog­ram a vál­la­la­tok keres­ke­delmi és mar­ke­ting tevé­keny­sé­ge­i­vel ismer­tet meg külön­böző ipar­ágak­ban. Az adott piac éssze­replői­nek ana­li­zá­lá­sán, vala­mint a meg­fe­lelő piaci stra­té­giák alkal­ma­zá­sán túl a szak a vál­la­lat ala­pí­tás lénye­ges moz­za­na­tait is bon­col­gatja.

A prog­ra­mot azon diák­ja­ink­nak ajánl­juk, akik a logisz­tika és mar­ke­ting vilá­gá­ban kép­ze­lik el jövő­jü­ket. Mivel a prog­ram túl­nyo­mó­részt a nem­zet­közi keres­ke­del­met vizs­gálja a leg­kü­lön­bözőbb ipar­ágak­ban, olyan tudást ad a hall­ga­tók kezébe, ame­lyek­kel kezelni tud­ják vál­la­la­tok keres­ke­delmi és export tevé­keny­sé­geit, a leg­szi­go­rúbb elvá­rá­sok­nak is tel­jes mér­ték­ben ele­get téve.

A kur­zus probléma-központú és gya­kor­la­tias, üzem­lá­to­ga­tá­sok és nem­zet­kö­zi­leg elis­mert szak­em­be­rek ven­dég­órái teszik szí­nessé. A köte­lező tan­tár­gyak mel­lett lehető­ség van egyé­ni­leg válasz­tott spe­ci­a­li­zá­ciós tan­tár­gyak fel­vé­te­lére is. Az intéz­mény folya­ma­to­san kap­cso­lat­ban áll a szak­te­rü­le­ten működő vál­la­la­tok humán erő­for­rás rész­le­ge­i­vel, és a tan­terv kiala­kí­tá­sá­nál gon­do­san ügyel arra, hogy hall­ga­tóit a vál­la­la­tok mun­ka­erő iránti igé­nyei sze­rint képezze. Ennek köszön­hetően a dip­lo­mát meg­szerző hall­ga­tók­nak nagyobb esé­lyük van a szak­má­ban való elhe­lyez­ke­désre.

A dániai kép­zés angol nyelvű és Európai Uniós állam­pol­gá­rok szá­mára tan­díj­men­tes.

Export and Technology Management
rész­le­tes tan­terv és leírás:

University College of Northern Denmark

Továbbtanulási lehető­sé­gek a szak elvég­zése után Dániában:

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van Master kép­zés elvég­zé­sére Dániában, vagy Európa más orszá­ga­i­ban is. A kép­zés része a Bolognai Rendszernek, a hall­gató a meg­szer­zett ECTS kre­di­tek alap­ján foly­tat­hatja tanul­má­nyait a felsőok­ta­tás­ban.

Hasonló kép­zé­sek Dániában:

Marketing Management
Financial Management
Business, Economy and Information Technology

INFORMÁCIÓKÉRÉS


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember