Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Jewellery, Technology and Business

ID 10078764 300x267 Jewellery, Technology and Business
Képzésinformáció
Képzés neve BA Degree in Jewellery, Technology and Business
Intézmény neve Copenhagen School of Design and Technology (KEA)
Intézmény helye Koppenhága, Dánia
Képzés hossza 7 sze­mesz­ter
Kreditek 210 ECTS
Oktatás nyelve Angol
Tandíj EU állam­pol­gá­rok­nak ingye­nes
Nem EU állam­pol­gá­rok­nak: € 37.400
Képzés kez­dés szep­tem­ber
Jelentkezési köve­tel­mé­nyek

A 7 sze­mesz­te­res Jewellery, Technology and Business kép­zés a hagyo­má­nyos és modern ötvös­tech­ni­ká­kat és tano­kat fog­lalja magába, kiegé­szítve azt bizo­nyos üzleti tan­tár­gyak­kal.

A szak tár­gyai közt sze­re­pel töb­bek közt az ékszer­ter­ve­zés; anyag­is­me­ret; kul­tu­rá­lis intel­li­gen­cia fej­lesz­té­sére irá­nyuló tár­gyak; ékszer­kon­cep­ciók, tren­dek, és az ékszer­ke­res­ke­de­lem alap­jai. A sza­kon olyan modern ötvö­sö­ket képez­nek, akik képe­sek az ékszer­ké­szí­tés vilá­gá­nak min­den terü­le­tén helyt állni és meg­ala­pí­tani saját vál­lal­ko­zá­su­kat.

A PROGRAM STRUKTÚRÁJA

1. sze­mesz­ter

  • Jewellery, Technology and Business”
  • Tools and Materials”

2. sze­mesz­ter 

  • Business and Market Understanding”
  • Jewel Concept”

3. sze­mesz­ter

  • Form and Aesthetic”
  • Methods and Communication”

4–5. sze­mesz­ter

  • Specializációs tan­tár­gyak

6. sze­mesz­ter

  • Szakmai gya­kor­lat Dániában vagy kül­föl­dön

7. sze­mesz­ter

  • Specializációs tan­tár­gyak
  • Záróvizsga

Témakörök Leírásai:

Jewellery
A diá­kok meg­ta­nul­ják az éksze­rek funk­ci­óit és for­mai meg­je­le­né­se­i­ket. A téma­kör anyag­is­me­re­tet és esz­té­ti­kát is tar­tal­maz.

Technology
Megismerteti a hall­ga­tók­kal az ipar­ban hasz­ná­la­tos gyár­tási tech­ni­ká­kat, legyen szó akár egy egye­dül­álló pro­to­tí­pus­ról vagy tömeg­gyár­tás­ról.

Business
Szervezeti kon­tex­tus­ból vizs­gálja az ipar­ág­ban tevé­keny­kedő vál­la­la­tok műkö­dé­sét illetve magát a pia­cot, meg­könnyítve az új kon­cep­ciók fej­lesz­té­sét vagy a ter­me­lés opti­ma­li­zá­lá­sát.

ELHELYEZKEDÉS ÉS TOVÁBBTANULÁS

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van Master kép­zés elvég­zé­sére Dániában vagy kül­föl­dön. A kép­zés része a Bolognai Rendszernek, a hall­gató a meg­szer­zett ECTS kre­di­tek alap­ján foly­tat­hatja tanul­má­nyait a felsőok­ta­tás­ban.

Amennyiben a hall­gató nem kíván tovább­ta­nulni, a meg­szer­zett Bachelor dip­lo­má­val belép­het a nem­zet­közi mun­ka­erő­pi­acra is.

Hasonló kép­zé­sek

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

Jelentkezés a szakra

oldal for­rasa


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember