Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Natural and Cultural Heritage Management

A három éves (6 sze­mesz­te­res) Natural & Cultural Heritage Management BA prog­ram alap­vetően a ter­mé­szeti és kul­tu­rá­lis örök­sé­gek köré épülő üzleti ága­za­tot célozza meg. A hall­ga­tó­nak lehető­sége van olyan tudást elsa­já­tí­tani, mely elen­ged­he­tet­len egy vál­la­lat irá­nyí­tá­sá­hoz.

A prog­ra­mot azok­nak ajánl­juk, akik a turiz­mus, ezen belül is a kul­tu­rá­lis és művé­szeti ese­mé­nyek, prog­ra­mok és hasonló szak­mai tevé­keny­sé­gek iránt érdeklőd­nek. A szak az “expe­ri­ence economy”-n belül főként a ter­mé­szeti és kul­tu­rá­lis örök­sé­gekre fóku­szál.

A kur­zus probléma-központú, gya­kor­la­tias, üzem­lá­to­ga­tá­sok és nem­zet­kö­zi­leg elis­mert szak­em­be­rek ven­dég­órái teszik szí­nessé. A köte­lező tan­tár­gyak mel­lett lehető­ség van egyé­ni­leg válasz­tott spe­ci­a­li­zá­ciós tan­tár­gyak fel­vé­te­lére is. Az intéz­mény folya­ma­to­san kap­cso­lat­ban áll a szak­te­rü­le­ten működő vál­la­la­tok humán erő­for­rás rész­le­ge­i­vel, és a tan­terv kiala­kí­tá­sá­nál gon­do­san ügyel arra, hogy hall­ga­tóit a vál­la­la­tok mun­ka­erő iránti igé­nyei sze­rint képezze, így a dip­lo­mát meg­szerző hall­ga­tók­nak nagyobb esé­lye van a szak­má­ban való elhe­lyez­ke­désre.

Ez a dániai kép­zés angol nyelvű és Európai Uniós állam­pol­gá­rok szá­mára tan­díj­men­tes.

Natural and Cultural Management
rész­le­tes tan­terv és leírás:

University College of Northern Denmark

Továbbtanulási lehető­sé­gek a szak elvég­zése után Dániában:

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van Master kép­zés elvég­zé­sére Dániában, vagy Európa más orszá­ga­i­ban is. A kép­zés része a Bolognai Rendszernek, a hall­gató a meg­szer­zett ECTS kre­di­tek alap­ján foly­tat­hatja tanul­má­nyait a felsőok­ta­tás­ban.

Hasonló kép­zé­sek Dániában:

Hospitality, Service and Tourism Management
International Hospitality Management
Business, Economy and Information Technology

INFORMÁCIÓKÉRÉS


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember