Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Keresztféléves Képzések Dániában

A dániai kereszt­fél­éves kép­zé­sek jel­lemzően janu­ári illetve feb­ru­ári tan­év­kez­dés­sel áll­nak a Dániában tovább­ta­nulni vágyók ren­del­ke­zé­sére. A sza­kok között talál­ható AP, Top-Up és Bachelor kép­zés is. A kép­zé­sek tan­díj­men­te­sek, angol nyelvűek és több intéz­mény­ben is elér­hetőek.

Online jelent­ke­zés a SCEDA-hoz

Jelentkezési doku­men­tu­mok, és kül­dés az intéz­mé­nyek­nek itt!

Dániai kereszt­fél­éves kép­zé­sek lis­tája intéz­mé­nyek és sza­kok típusa sze­rint

A kép­zés nevére kat­tintva a kép­zésről, tovább­ta­nu­lási lehető­sé­gekről olvas­hat álta­lá­nos for­má­ban, a szak alatt lévő intézmény(ek) nevére kat­tintva pedig az adott intéz­mé­nyen induló kép­zésről olvas­hat spe­ci­fi­ku­san.

Business Academy Aarhus (Dánia)

• AP – IT Technology
• Top-up – Chemical and Biotechnical Technology and Food Technology
• Top-up – Web Development

Zealand – Academy of Technologies and Business (Dánia)

• AP – Marketing Management (Campus Roskilde)
• AP – Service, Hospitality and Tourism Management (Campus Køge)
• Top-up – International Sales and Marketing Management (Campus Roskilde)
• Top-up – Web Development (Campus Roskilde)

UCN – University College of Northern Denmark (Dánia)

• Top-up – Software Development

UCL University College (Dánia)

• AP – Logistics Management
• AP – Service, Hospitality and Tourism Management (Vejle)
• AP – Service, Hospitality and Tourism Management (Odense)

VIA University College (Dánia)

• AP – Construction Technology (Horsens)
• AP – Construction Technology (Aarhus)
• UG – Architectural Technology and Construction Management (Horsens)
• UG – Architectural Technology and Construction Management (Aarhus)
• UG – Civil Engineering
• UG – Software Technology Engineering

További infor­má­ció a kereszt­fél­éves jelent­ke­zés­sel kap­cso­lat­ban:

Jelentkezési doku­men­tu­mok, határidők, doku­men­tu­mok kül­dése itt

KOT Admission Numbers min­den szak­hoz itt.

A jelent­ke­zés és infor­má­ció kérés önma­gá­ban sem­mi­lyen köte­le­zett­ség­gel nem jár, kér­jen infor­má­ciót a kisze­melt szak­kal, intéz­ménnyel illetve jelent­ke­zés­sel kap­cso­lat­ban és mun­ka­tár­sunk a leg­rö­vi­debb időn belül fel­ve­szi Önnel a kap­cso­la­tot hogy segít­sé­gére lehes­sen.

Ha jelent­ke­zési doku­men­tu­mait sze­retné elkül­deni, hasz­nálja online doku­men­tum küldő űrla­pun­kat. Munkatársunk a doku­men­tu­mok ellenőr­zése után fel­ve­szi Önnel a kap­cso­la­tot.

Online Jelentkezés
Online Információ Kérés 

 

A jelent­ke­zés menete
(idő­rend­ben)

  1. Online Jelentkezés
  2. SCEDA Kaució befi­ze­tése
  3. Oxford Online Placement Test (ha szük­sé­ges)
  4. Dokumentumok elkül­dése a SCEDA-nak
  5. Dokumentumok ellenőr­zése és vissza­kül­dése a SCEDA által
  6. KOT Application Form és doku­men­tu­mok elkül­dése
  7. Válasz a felsőok­ta­tási intézmény(ek)től
  8. SCEDA Plus! / Light! szol­gál­ta­tás elérése

További  infor­má­ciók, jelent­ke­zési lapok és jelent­ke­zés menete


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember