Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Master Képzések

A SCEDA segít Master kép­zé­sek terén is.   A dániai mes­ter­kép­zé­sek java­részt 2 éve­sek (4 sze­mesz­ter) és tan­díj­men­te­sek.

Mester kép­zé­sekre az Oxford Placement Test nem érvé­nyes. Az álta­lá­no­san elfo­ga­dott nyelv­vizs­gák: TOEFL, IELTS, Cambridge, de van esély más nyelv­vizs­gá­val is beke­rülni, de ezt az intézmény(ek) egyé­ni­leg bírál­ják el. Minden szak­hoz C1 szintű (felső­fokú) angol nyelv­vizsga szük­sé­ges.

A jelent­ke­zési határidő szep­tem­beri tan­év­kez­dés­nél már­cius 15.

A kép­zé­sek között talál­ha­tóak Design, IT, Gazdasági, Társadalom– és Természettudományi kép­zé­sek is.

Mivel a leg­több intéz­mény­ben intéz­mény­ben és a leg­több sza­kon eltér­nek a fel­vé­teli köve­tel­mé­nyek illetve a fel­vé­teli módok, ezek­kel kap­cso­lat­ban, keresse mun­ka­tár­sun­kat, hogy a segít­sé­gére lehes­sünk!

A SCEDA kíná­la­tá­ban 35 mes­ter­szak talál­ható meg, hasz­náld az alábbi lis­tát és keresőt. Lap alján a szá­mok­nál lehet lapot vál­tani, így még több kép­zés jele­nik meg a kere­sési fel­té­te­lek­nek meg­fe­lelően. A SCEDA a UniversityAdmission rend­sze­rét hasz­nálja, itt min­den álta­lunk kép­vi­selt kép­zés meg­ta­lál­ható és biz­to­sítja a kiváló kom­mu­ni­ká­ciót és átlát­ha­tó­sá­got a diák szá­mára.

A kereső tel­jes méret­ben itt érhető el

 

Mester kép­zé­sek

Mester
aarhus uni logo 300x128 Master Képzések
Gazdasági kép­zé­sek Corporate Communication Economics and Business Administration — Business Intelligence
Economics and Business Administration — Finance Economics and Business Administration — Finance and International Business
Economics and Business Administration — Information Management Economics and Business Administration — Innovation Management
Economics and Business Administration — International Business Economics and Business Administration — International Economic Consulting
Economics and Business Administration — Logistics and Supply Chain Management Economics and Business Administration — Management Accounting and Control
Economics and Business Administration — Marketing Economics and Business Administration — Strategy, Organisation and Leadership
Economics and Management Economics and Management — Economics line
Economics and Management — Management line Marketing and Business Innovation
Quantitative Economics (elite prog­ramme)
Humán kép­zé­sek Anthropology Cognitive Semiotics
Anthropology — Global Studies and Development English
Anthropology — Medical Anthropology and Glocal Ethnography European Studies
Anthropology — Visual Anthropology History — International and Global History
Anthropology of Education and Globalisation Human Security
Arab and Islamic Studies Information Studies — Digital Living
Asian Studies (India and South Asia Studies) International Studies
Political Science Religious Roots of Europe
Sustainable Heritage Management
IT és gaz­da­ság Technology Based Business Development

Kérdése merült fel vala­mely dániai szak­kal kap­cso­lat­ban? Vegye igénybe Online Információkérő űrla­pun­kat, hogy a lehető leg­rö­vi­debb idő alatt ren­del­ke­zé­sére áll­has­sunk.

További kép­zés faj­ták

Online Információkérés

Teljes Szaklista Dániai Továbbtanuláshoz

Jelentkezés tovább­ta­nu­lásra

Forrás Forrás2

 


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember