Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Top-Up Bachelor képzések

A főis­ko­lai kiegé­szítő (Top-Up Bachelor) kép­zé­sek álta­lá­ban 1–1.5 év ter­je­delműek, és körül­be­lül 90 ECTS kre­dit gyűjt­hető tel­je­sí­té­sük során. A prog­ra­mok gya­kor­lat köz­pon­túak és szo­ro­san iga­zod­nak a mun­ka­erő piaci igé­nyek­hez. A kép­zésre az egye­temi (Master) kép­zés épül, mellyel a prog­ram kiegé­szít­hető egye­temi dip­lo­mává. Az összes szak angol nyelvű és tan­díj­men­tes EU állam­pol­gá­rok szá­mára. 

Felvételi köve­tel­mény min­den eset­ben a rele­váns Academy Profession vagy Bachelor dip­loma.

Szakma–
cso­port
Top-Up Bachelor
Üzleti és
Gazdasági
Branding & Marketing Management — Fashion & Furniture
Communication & Media Strategy
Entrepreneurship
Innovation and Entrepreneurship
International Hospitality Management
International Sales and Marketing Management
Purchasing Management — Fashion
Retail Management — Fashion & Furniture
Sport Management
Design és Grafika Design — Fashion
Pattern Design — Fashion
Retail Design — Fashion & Furniture
Information Technology
(IT)  
Digital Concept Development (E-concept)
Software Development
Web Development
Mérnöki és épí­té­szet Product Development and Integrative Technology

További infor­má­ció a Dán Felsőoktatási Rendszerrel kap­cso­lat­ban.


További kép­zés faj­ták

Teljes Szaklista Dániai Továbbtanuláshoz

Keresztféléves Képzések

Amennyiben további kér­dé­sei van­nak a sza­kok­kal kap­cso­lat­ban, keresse mun­ka­tár­sa­in­kat az info@sceda.eu e-mail címen, a (0036)30–510-98–04 –es tele­fon­szá­mon, vagy kér­jen infor­má­ciót online az alábbi gomb segít­sé­gé­vel!

INFORMÁCIÓKÉRÉS

 


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember