Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Product Development and Integrative Technology

A három sze­mesz­te­res Product Development and Integrative Technology a prog­ram olyan modellre ala­pul, mely­ben a hall­ga­tók végig­ve­szik és begya­ko­rol­ják a ter­mék­fej­lesz­tési folya­mat leg­fon­to­sabb állo­má­sait. A kur­zus egész idő­tar­tama alatt arra ösz­tön­zik a diá­ko­kat, hogy hasz­nál­ják a már koráb­ban meg­szer­zett szak­tu­dá­su­kat és integ­rál­ják azt az álta­luk lét­re­ho­zott ter­mé­kekbe. Különös hang­súlyt fek­tet­nek a tech­no­ló­gia fej­lesz­tésre, designra és pro­ject management-re vala­mint az ezek­kel össze­függő teó­ri­ákra.

A prog­ra­mot azok­nak ajánl­juk, aki­ket érde­kel a ter­mék­fej­lesz­tés, vala­mint elhi­va­tott­sá­got és ele­gendő kre­a­ti­vi­tást érez­nek maguk­ban aziránt, hogy hoz­zá­já­rul­ja­nak a jövő inno­va­tív és fenn­tart­ható ter­mé­ke­i­nek kifej­lesz­té­sé­hez. A prog­ram­hoz kötődő BA dip­lo­má­val ren­del­kezők­nek ez egy remek lehető­ség arra, hogy más­fél év alatt, egy újabb BA dip­lo­mát sze­rez­ze­nek.

A kur­zus probléma-központú, gya­kor­la­tias melyet üzem­lá­to­ga­tá­sok és nem­zet­kö­zi­leg elis­mert szak­em­be­rek ven­dég­órái tesz­nek szí­nessé. A köte­lező tan­tár­gyak mel­lett lehető­ség van egyé­ni­leg válasz­tott spe­ci­a­li­zá­ciós tan­tár­gyak fel­vé­te­lére is. Az intéz­mény folya­ma­to­san kap­cso­lat­ban áll a szak­te­rü­le­ten műkodő vál­la­la­tok humán erő­for­rás rész­le­ge­i­vel, és a tan­terv kiala­kí­tá­sá­nal gon­do­san ügyel arra, hogy hall­ga­tóit a vál­la­la­tok mun­ka­erő iránti igé­nyei sze­rint képezze, így a dip­lo­mát meg­szerző hall­ga­tók­nak nagyobb esé­lye van a szak­má­ban való elhe­lyez­ke­désre.

Ez a dániai kép­zés angol nyelvű és Európai Uniós állam­pol­gá­rok szá­mára tan­díj­men­tes.

Product Development and Integrative Technology
rész­le­tes tan­terv és leírás:

University College of Northern Denmark


Lillebaelt Academy of Professional Higher Education


Business Academy Aarhus

Továbbtanulási lehető­sé­gek a szak elvég­zése után Dániában:

A szak elvég­zése után a hall­ga­tók­nak lehető­sé­gük van foly­tatni tanul­má­nya­i­kat Dániában, vagy kül­föl­dön Master kép­zés kere­tein belül. A bache­lor dip­lo­má­val a mun­ka­erő­pi­acra is be lehet lépni mint dániai, mind kül­földi viszony­lat­ban, hiszen a szak angol nyelvű és nem­zet­közi.

A fel­vé­tel­hez elfo­ga­dott szakok/szakirányok:

A szak a már dip­lo­má­val (AP, BA) ren­del­kezők­nek ad lehető­sé­get hogy más­fél év alatt egy új, angol nyelvű, nem­zet­közi dip­lo­má­hoz jus­sa­nak. A fel­vé­tel alap­fel­té­tele a már meg­lévő alap­kép­zés, melyek a követ­kező szakok/szakirányok lehet­nek:

Hasonló kép­zé­sek Dániában:

Software Development
E-Concept Development
Export and Technology Management

 

INFORMÁCIÓKÉRÉS


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember