Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Software Development

Ez a 1.5 éves Top-Up prog­ram azokra a kihí­vá­sokra fóku­szál ame­lyek­kel egy infor­ma­ti­kus­nak meg kell küz­de­nie ami­kor nagy – gyak­ran glo­bá­lis méretű – infor­ma­ti­kai rend­sze­rek fej­lesz­tési pro­jekt­jein dol­go­zik. Széleskörű szak­mai tudást biz­to­sít mind elmé­leti, mind gya­kor­lati szem­pont­ból a szoft­ver fej­lesz­tés terü­le­tén belül. Továbbá meg­ta­nítja a fia­tal infor­ma­ti­ku­sok­nak, hogyan hasz­nál­ják az IT-ben elő­for­duló leg­kü­lön­bözőbb adat­bá­zi­so­kat.

A prog­ra­mot azok­nak ajánl­juk, akik a prog­ra­mo­zást és gigan­ti­kus infor­ma­ti­kai rend­sze­rek (ki)fejlesztését izgal­mas fel­adat­nak talál­ják, és szí­ve­sen merül­nek el a korun­kat leg­job­ban meg­ha­tá­rozó szá­mí­tó­gé­pes világ­ban. A prog­ram­hoz kötődő BA dip­lo­má­val ren­del­kezők­nek ez egy remek lehető­ség arra, hogy más­fél év alatt, egy újabb BA dip­lo­mát sze­rez­ze­nek.

A kur­zus probléma-központú, gya­kor­la­tias melyet üzem­lá­to­ga­tá­sok és nem­zet­kö­zi­leg elis­mert szak­em­be­rek ven­dég­órái tesz­nek szí­nessé. A köte­lező tan­tár­gyak mel­lett lehető­ség van egyé­ni­leg válasz­tott spe­ci­a­li­zá­ciós tan­tár­gyak fel­vé­te­lére is. Az intéz­mény folya­ma­to­san kap­cso­lat­ban áll a szak­te­rü­le­ten műkodő vál­la­la­tok humán erő­for­rás rész­le­ge­i­vel, és a tan­terv kiala­kí­tá­sá­nal gon­do­san ügyel arra, hogy hall­ga­tóit a vál­la­la­tok mun­ka­erő iránti igé­nyei sze­rint képezze, így a dip­lo­mát meg­szerző hall­ga­tók­nak nagyobb esé­lye van a szak­má­ban való elhe­lyez­ke­désre.

Ez a dániai kép­zés angol nyelvű és Európai Uniós állam­pol­gá­rok szá­mára tan­díj­men­tes.

Software Development
rész­le­tes tan­terv és leírás:

University College of Northern Denmark


 Business Academy Aarhus

Lehetőségek a szak elvég­zése után:

A szak elvég­zése után a hall­ga­tók­nak lehető­sé­gük van foly­tatni tanul­má­nya­i­kat Dániában vagy kül­föl­dön Master kép­zés kere­tein belül. A meg­szer­zett Bachelor dip­lo­má­val a neme­zet­közi mun­ka­erő­pi­acra is be lehet lépni.

A fel­vé­tel­hez elfo­ga­dott szakok/szakirányok:

A szak a már dip­lo­má­val (AP, BA) ren­del­kezők­nek ad lehető­sé­get hogy más­fél év alatt egy új, angol nyelvű, nem­zet­közi BA dip­lo­má­hoz jus­sa­nak. A szak elvég­zé­sé­hez az alábbi szak által sze­rez­hető dip­loma szük­sé­ges:

Hasonló kép­zé­sek Dániában:

Web Development
E-Concept Development
Product Development and Integrative Technology

 

INFORMÁCIÓKÉRÉS


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember