Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Web Development

Ez a 1.5 éves BA kur­zus az inter­net határ­ta­lan vilá­gába kala­u­zolja el hall­ga­tóit, hogy később az egyik leg­se­be­seb­ben fejlődő szak­te­rü­le­ten könnye­dén ki tud­ják ismerni magu­kat. Nem vélet­len, hogy korunk vezető vál­la­la­ta­i­nak nagy része az inter­ne­ten keresi kenye­rét — nem kis siker­rel — hiszen a lehető­sé­gek­nek gya­kor­la­ti­lag csak a prog­ra­mozó szak­tu­dása és kre­a­ti­vi­tása szab­hat határt, ami sze­ren­csére könnye­dén fej­leszt­hető.

A prog­ra­mot azok­nak ajánl­juk, aki­ket érde­kel­nek a webes alkal­ma­zá­sok és sze­ret­né­nek meg­is­mer­kedni a leg­kü­lön­bözőbb web-fejlesztési és kom­mu­ni­ká­ciós eljá­rá­sok­kal, prak­ti­kák­kal. A prog­ram­hoz kötődő AP vagy BA dip­lo­má­val ren­del­kezők­nek ez egy remek lehető­ség arra, hogy más­fél év alatt, egy újabb BA dip­lo­mát sze­rez­ze­nek.

A kur­zus probléma-központú, gya­kor­la­tias melyet üzem­lá­to­ga­tá­sok és nem­zet­kö­zi­leg elis­mert szak­em­be­rek ven­dég­órái tesz­nek szí­nessé. A köte­lező tan­tár­gyak mel­lett lehető­ség van egyé­ni­leg válasz­tott spe­ci­a­li­zá­ciós tan­tár­gyak fel­vé­te­lére is. Az intéz­mény folya­ma­to­san kap­cso­lat­ban áll a szak­te­rü­le­ten műkodő vál­la­la­tok humán erő­for­rás rész­le­ge­i­vel, és a tan­terv kiala­kí­tá­sá­nal gon­do­san ügyel arra, hogy hall­ga­tóit a vál­la­la­tok mun­ka­erő iránti igé­nyei sze­rint képezze, így a dip­lo­mát meg­szerző hall­ga­tók­nak nagyobb esé­lye van a szak­má­ban való elhe­lyez­ke­désre.

A dániai kép­zés angol nyelvű és Európai Uniós állam­pol­gá­rok szá­mára tan­díj­men­tes.

Web Development
rész­le­tes tan­terv és leírás:

University College of Northern Denmark


Business Academy Aarhus


Lillebaelt Academy of Professional Higher Education


Zealand Institute of Business And Technology

Továbbtanulási lehető­sé­gek a szak elvég­zése után:

A szak elvég­zése után a hall­ga­tók­nak lehető­sé­gük van foly­tatni tanul­má­nya­i­kat Dániában, vagy kül­föl­dön Master kép­zés kere­tein belül. A meg­szer­zett Bachelor dip­lo­má­val a nem­zet­közi mun­ka­erő­pi­acra is be lehet lépni.

A fel­vé­tel­hez elfo­ga­dott szakok/szakirányok:

A szak a már szak­irá­nyos dip­lo­má­val (AP, BA) ren­del­kezők­nek ad lehető­sé­get hogy más­fél év alatt egy új, angol nyelvű, nem­zet­közi dip­lo­má­hoz jus­sa­nak. A fel­vé­tel alap­fel­té­tele a már meg­lévő alap­kép­zés, melyek a követ­kező szakok/szakirányok lehet­nek:

Hasonló kép­zé­sek Dániában:

Software Development
E-Concept Development
Product Development and Integrative Technology

 

INFORMÁCIÓKÉRÉS


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember