Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Szálláskeresés — Aalborg, Koppenhága, Aarhus, Randers és Viborg

Annak érde­ké­ben, hogy a kiér­ke­zés pil­la­na­tá­tól — vagy rövid­del azután — ren­del­kez­zünk saját lak­hellyel (akár kol­lé­gium, akár ifjú­sági lakás), elen­ged­he­tet­len, hogy mielőbb elkezd­jük a lak­hely­va­dá­sza­tot. A váro­sok nagy része augusz­tus és szep­tem­ber hóna­pok­ban meg­te­lik szál­lás­ke­reső diá­kok­kal, telítve ezzel a pia­cot, így téve a lakás­ke­re­sést rend­kí­vül nehézzé ebben az idő­szak­ban.szallas daniaban Szálláskeresés   Aalborg, Koppenhága, Aarhus, Randers és Viborg

Kollégiumi szobára/ifjúsági lakásra akkor is érde­mes jelent­kezni, ha egyéb­ként nor­mál lakást sze­ret­nénk bérelni, hiszen ez egy viszony­lag biz­tos — és nem utolsó sor­ban olcsó — pont, míg a lakás­ke­re­sés több­nyire bizony­ta­la­nabb, illetve a bér­let fel­mon­dá­sa­kor szük­sé­ges teendők és kiadá­sok mér­téke is a kol­lé­gi­umi szoba irá­nyába bil­lenti a mér­cét. Arra viszont aján­lott figyelni, hogy amennyi­ben vissza­uta­sí­tásra kerül egy fel­aján­lott kol­lé­gi­umi szoba/hely, az adott város garan­ci­ája érvé­nyét veszti a szál­lás biz­to­sí­tása iránt. (Aalborg, Aarhus és Viborg garan­ciát vál­lal a kiér­kező diá­kok ide­ig­le­nes elszál­lá­so­lá­sára).

A kol­lé­gi­umi szo­bák Dániában a leg­több eset­ben saját fürdő­vel és közös kony­há­val ren­del­kez­nek. Egy szo­bá­ban maxi­mum 2 sze­mély lak­hat,  és sok helyen inkább kis lakás­ként néz­nek ki (stu­dent apart­ment). Érde­mes a jelent­ke­zés­kor páro­san jelent­kezni, így a vára­ko­zási idő vala­mi­vel rövi­debb lesz és azt is elke­rül­het­jük, hogy olyan­nal kerül­jünk egy szo­bába aki­vel iga­zá­ból nem sze­ret­nénk. Természetesen arra is van lehető­ség, hogy egy szo­bát egy­ma­gunk bérel­jünk, de ez nem a leg­költ­ség­ha­té­ko­nyabb módja a lakás­bér­lés­nek.

Az alábbi táb­lá­zat­ban váro­sokra lebontva szed­tük össze a kol­lé­gi­umi szo­bá­kat nyújtó cége­ket, szer­ve­ze­te­ket.

Város Cég Regisztráció  Megjegyzés
Koppenhága Kollegiernes Kontor i Kobenhavn  A hon­la­pon Online követ­hető váró­lista a hon­la­pon
Aalborg AKU-Aalborg
UC House
Regisztráció — AKU Használati útmu­tató (pdf)
Regisztráció meg­újí­tása köte­lező havonta
További infor­má­ció
Aarhus Student Housing Aarhus A hon­la­pon Használati útmu­tató (pdf)
Regisztráció meg­újí­tása köte­lező havonta. További info…
Environemntal Management-re jelent­kezők­nek
Randers KollegieGaard Randers Regisztráció További infor­má­ció
Viborg BoViborg Regisztráció Viborg összes szál­lás­köz­ve­títője
További infor­má­ció
Viborg Kommune — Housing

Ha kér­dé­sed merült fel, lépj velünk kap­cso­latba hogy segít­hes­sünk!


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember