Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Felvételi után: Szálláskeresés és menetrend SCEDA-s diákoknak

Mint tud­já­tok, Hétfőn lejárt a Dániába való jelent­ke­zés kitolt határ­ideje is. Reméljük min­den­ki­nek sike­rült az összes doku­men­tu­mot fel­töl­teni, és hogy sike­res fel­vé­te­lit tud­hat­tok majd maga­tok mögött hama­ro­san. De mi is követ­ke­zik most? Hogyan tovább?

szallas daniaban 2 150x150 Felvételi után: Szálláskeresés és menetrend SCEDA s diákoknak

A jelen­leg leg­fon­to­sabb és sür­getőbb kér­dés a szál­lás­ke­re­sés. Ezt érde­mes minél előbb elkez­deni, ezért a SCEDA-s diá­kok­nak kiküld­tünk egy tájé­koz­ta­tót városra lebontva ezzel kap­cso­lat­ban. Nézzétek meg az e-maileteket, ha nem érke­zett meg, jelezd itt!

Az intéz­mé­nyek fel fog­ják dol­gozni a beáram­lott jelent­ke­zé­se­ket, majd elbí­rál­ják azo­kat. Ez akár 2–3 hóna­pot is igénybe vehet, így a válaszra még várni kell.

A nyár folya­mán egy Pre-Arrival Meetingre fogunk min­den fel­vett diá­kot invi­tálni, melyet Budapest bel­vá­ro­sá­ban fogunk tar­tani vár­ha­tóan Júliusban. Itt még egy­szer átvesszük a szük­sé­ges dol­go­kat, vála­szo­lunk a kér­dé­sekre, és lehető­sé­get kapsz hogy sze­mé­lye­sen is talál­kozz a Dániába tar­tók­kal.

Továbbá a fel­vé­tel beje­len­té­sét követően az e-mail címedre elküld­jük a SCEDA Database hoz­zá­fé­ré­se­det, hogy már ott­hon­ról el tudj kez­deni készülni a dániai kihí­vá­sokra.

Az ese­mé­nyek ter­mé­sze­te­sen foly­ta­tódni fog­nak, több SCEDA ren­dez­vény is lesz, Dániában is.

Sikeres fel­vé­te­lit kíván a Scandinavian Education Agency!


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember