Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

A SCEDA Szolgátatásai

sceda szolgaltatok A SCEDA Szolgátatásai

A Scandinavian Education Agency szá­mos szol­gál­ta­tás­sal igyek­szik meg­könnyí­teni a kül­földre tovább­ta­nu­lás cél­já­ból köl­töző diá­kok integ­rá­ci­ó­ját, beil­lesz­ke­dé­sét és éle­tük elkez­dé­sét. Ezen szol­gál­ta­tá­sok mind­egyike tapasz­ta­lat alap­ján jött létre, és azo­kat az igé­nye­ket pró­bálja kiszol­gálni, melyek a leg­több kül­földre köl­töző diák­ban fel­vető­dik. Ezen igé­nyek a lak­ha­tás, mun­ka­ke­re­sés, admi­niszt­rá­ció illetve az igény az iránt hogy egy tel­je­sen új és ide­gen ország­ban legyen valaki aki segítő kezet nyújt a leg­ne­he­zebb idő­sza­kok­ban is. A SCEDA egye­dül­álló szol­gál­ta­tá­sai ezen igé­nyek alap­ján jöt­tek létre, hogy a lehető leg­na­gyobb mér­ték­ben kiszol­gál­ják a Dániában tovább­ta­nuló diá­kok igé­nyeit.

A SCEDA összes szol­gál­ta­tása ingye­nes az ügy­nök­sé­gen keresz­tül jelent­kezők szá­mára, azon­ban a SCEDA Kaució befi­ze­tése fel­té­tel.

A SCEDA főbb tevé­keny­sé­gei és szol­gál­ta­tá­sai:

 infobutton A SCEDA Szolgátatásai

Oktatási bör­zék, infor­má­ci­ó­nyúj­tás és sze­mé­lyes segít­ség

Külföldi felsőok­ta­tás­sal kap­cso­la­tos ren­dez­vé­nye­ink leg­főbb célja, hogy az érdeklő­dö­ket meg­is­mer­tesse a hoz­zá­juk leg­job­ban illő sza­kok­kal. Magyarországi és dániai kép­vi­selőink segít­sé­gé­vel a meg­fe­lelő szak kivá­lasz­tá­sá­tól fogva, a fel­vé­te­lin keresz­tül, egé­szen a válasz­tott prog­ram befe­je­zé­sé­éig (maxi­mum 3,5 év) állunk a diá­kok ren­del­ke­zé­sére hite­les és friss infor­má­ci­ók­kal.

testbutton A SCEDA Szolgátatásai

Nyelvi tesz­tek

A SCEDA lehető­sé­get biz­to­sít a nem­zet­közi nyelv­vizs­gá­val nem ren­del­kezők­nek, hogy iga­zolni tud­ják angol tudá­su­kat egy Oxford Online Pacement Test kere­tein belül, mely­nek ered­mé­nyét a leg­több dániai felsőok­ta­tási intéz­mény hite­les nyelv­vizsga helyet­te­sítő­ként elfo­gadja.

 plus 300x162 A SCEDA Szolgátatásai

SCEDA Plus!

SCEDA Plus szol­gál­ta­tá­sun­kat azért hoz­tuk létre, hogy ne csak jelent­ke­zés ideje alatt támo­gat­has­suk a SCEDA diák­jait, hanem segítő kezet nyújt­has­sunk az új kör­nye­zet adta integ­rá­ciós prob­lé­mák kikü­szö­bö­lé­sé­ben is. Plus! szol­gá­ta­tá­sunk ter­tal­mazza a lej­jebb olvas­ható Final Briefing és SCEDA Seminar ren­dez­vé­nye­ket, SCEDA Database hoz­zá­fé­rést, és lehető­sé­get sze­mé­lyes tanácsadásra/segítség kérésre Dániában is.

pre arrival meeting1 150x150 A SCEDA Szolgátatásai

Final Briefing (Budapest)

A fel­vé­telt nyert diá­kok szá­mára tar­tott utolsó nagy talál­ko­zás Budapesten, ahol a kiköl­tö­zés utáni első hóna­pok leg­fon­to­sabb ten­ni­va­lóit vesszük át Dániában élő kol­lé­gá­ink segít­sé­gé­vel. A Final Briefing ren­dez­vé­nyen hall­ható pre­zen­tá­ció leg­főbb pont­jai álta­lá­ban a köl­tö­zés; munka– és lakás­ke­re­sés; admi­niszt­rá­ció a helyi ható­sá­gok­nál, helyi köz­le­ke­dés körül for­má­lód­nak, de egyéb hasz­nos infor­má­ci­ó­kat is elcsíp­hetsz.

Seminar A SCEDA Szolgátatásai

SCEDA Seminar (Aalborg, Koppenhága, Odense)

Seminar ren­dez­vé­nyünk szo­ro­san kap­cso­ló­dik a Final Briefing ren­dez­vény­hez. A ren­dez­vény Dánia leg­na­gyobb váro­sa­i­ban kerül meg­ren­de­zésre, ahol a részt­vevők rész­le­tes isme­re­te­ket gyűjt­het­nek az őket fogadó város­ról és annak műkö­dé­séről. A pre­zen­tá­ci­ó­kat Dániában élő diá­kok tart­ják, akik készen áll­nak a leg­kü­lön­fé­lébb prak­ti­kus infor­má­ciók átadá­sára. A Seminar végén egy kisebb össze­jö­ve­tel kere­tein belül lehet bőví­teni a sze­mé­lyes isme­ret­ségi kört, és meg­is­mer­kedni a többi magyar hall­ga­tó­val.

sceda database 150x150 A SCEDA Szolgátatásai

Database

A SCEDA Database egy olyan adat­bá­zis plat­form, amely rész­le­tes leírá­so­kat tar­tal­maz lakás– és mun­ka­ke­re­sé­séről, helyi admi­niszt­rá­ci­ó­ról, elér­hető­sé­gek­kel, lis­ták­kal és tip­p­ek­kel kiegé­szítve váro­sok sze­rinti lebon­tás­ban (Aalborg, Aarhus, Horsens, Koppenhága, Odense, Vejle). A hon­la­pon olvas­ható infor­má­ciók nagy részét évek óta Dániában élő diá­kok segít­sé­gé­vel gyűj­töt­tük össze, akik bőven szol­gál­hat­nak hasz­nos és prak­ti­kus a helyi integ­rá­ciót illetően.

 facebook final 300x225 A SCEDA Szolgátatásai

Közös Facebook cso­port a Dániába tar­tók­nak

Az ismer­ke­dés meg­könnyí­tése érde­ké­ben min­den fel­vett diá­kot egy face­book cso­portba rakunk, így segítve az ismer­ke­dést vagy akár közös szál­lás­ke­re­sést.

Dániai Diákok Csoportja 2013

Aalborgi Diákok

Koppenhágai Diákok

 

PLUS szol­gál­ta­tá­sunk elő­nyei:

plus 300x162 A SCEDA SzolgátatásaiHome Service
Információs adat­bá­zis (SCEDA Database)
Final Briefing ren­dez­vény (Budapest)
Személyes segít­ség és infor­má­ció nyúj­tás Dániában
Seminar (Aalborg, Koppenhága, Odense)

 

Amennyiben további kér­dé­sei van­nak szol­gál­ta­tá­sa­ink­kal kap­cso­lat­ban, ne hezi­tál­jon meg­ke­resni mun­ka­tár­sa­in­kat az info@sceda.eu e-mail címen, a (0036)30–510–98–04 –es tele­fon­szá­mon, vagy kér­jen infor­má­ciót online az alábbi gomb segít­sé­gé­vel!

INFORMÁCIÓKÉRÉS


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember