Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

SCEDA Home Service

HomeService SCEDA Home Service

A SCEDA Home Service egy több rész­ből álló, a dániai szál­lás­ke­re­sést meg­könnyítő szol­gál­ta­tás. A Home Service bizo­nyos részei orszá­go­san, más részei csak bizo­nyos váro­sok­ban érhetőek el.

A szol­gál­ta­tás a SCEDA Plus! szol­gál­ta­tás részét képezi, arra külön elő­fi­zetni nem lehet. A Home Service bizo­nyos részei csak a fel­vé­tel után vál­nak elér­hetővé, kol­lé­gi­umi illetve diák­szál­lásra való regiszt­rá­ciós segít­sé­günk azon­ban már a jelent­ke­zés elkül­dése után lehető­sé­get biz­to­sít a jelent­kező szá­mára hogy a meg­fe­lelő lak­hely meg­ta­lá­lása minél előbb meg­tör­tén­hes­sen.

A SCEDA Home Service részei

Kollégiumi szoba regiszt­rá­ció

A jelent­ke­zés elkül­dése után van lehető­ség a Dániában tovább­ta­nulni vágyó diá­kok szá­mára kol­lé­gi­umi szo­bákra illetve diák­szál­lá­sokra regiszt­rálni. Mivel a leg­több ilyen jel­legű szál­lás váró­lista alap­ján műkö­dik, érde­mes ezt minél előbb meg­tenni. A regiszt­rá­ci­ó­ban a SCEDA mun­ka­tár­sai segí­tik a jelent­kező­ket.

Boligportal.dk

Dánia leg­na­gyobb magán szál­lás köz­ve­títő por­tálja a Boligportal.dk. Ezen a hon­la­pon magán­em­be­rek kínál­ják kiadásra és eladásra laká­sa­i­kat, háza­i­kat Dánia szerte. A web­ol­da­lon ingye­ne­sen meg lehet tekin­teni a laká­so­kat, azok fel­sze­relt­sé­gét, árait, viszont a kiadó elér­hető­sé­geit csak fize­tett regiszt­rá­ció után lehet meg­te­kin­teni.

A SCEDA ren­del­ke­zik ilyen regiszt­rá­ci­ó­val, és az általa kiköz­ve­tí­tett diá­kok szá­mára térí­tés­men­te­sen ren­del­ke­zésre bocsájtja az ezál­tal lát­ható elér­hető­sé­ge­ket. Az elér­hető­ség idő­tar­tama: Augusztus 1. — November 1.

SCEDA Szobák

A SCEDA Szobák csak Aalborg váro­sá­ban érhetőek el, és szá­muk limi­tált. A város köz­vet­len köz­pont­já­ban, kor­lá­to­zott szám­ban ven­dég­szo­bák áll­nak a fel­vett diá­kok ren­del­ke­zé­sére, 75 DKK/éjszaka/fő áron. Ezt az árat a kiadó ház szabja meg, ezen a SCEDA-nak nincs haszna. Az ár meg­egye­zik a város mel­letti kem­ping árak­kal, így ez remek válasz­tás lehet azok­nak akik ugyan­olyan áron, jobb minő­ségű és köz­ponti szál­lást sze­ret­né­nek maguk­nak a kez­de­tek­ben.

A szo­bák maxi­mum 1 hóna­pig érhetőek el. A szo­bák igény­be­vé­te­lé­nek joga váró­lista alap­ján műkö­dik, a regiszt­rá­ció leadá­sá­nak idő­pont­já­nak figye­lembe véte­lé­vel. A szo­bák augusz­tus köze­pétől érhetőek el, és ven­dég­szo­bák­ról lévén szó, közös kony­há­val és fürdő­vel ren­del­kez­nek. Minden itt lakó­nak ren­del­kez­nie kell saját ágy­nemű­vel, ellen­kező eset­ben annak bér­leti díja 50 DKK/éjszaka/fő.

Regisztráció SCEDA Szobára 

Amennyiben további kér­dé­sei van­nak szol­gál­ta­tá­sa­ink­kal kap­cso­lat­ban, ne hezi­tál­jon meg­ke­resni mun­ka­tár­sa­in­kat az info@sceda.eu e-mail címen, a (0036)30–510–98–04 –es tele­fon­szá­mon, vagy kér­jen infor­má­ciót online az alábbi gomb segít­sé­gé­vel!

INFORMÁCIÓKÉRÉS


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember