Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Final Briefing

A Final Briefing ren­dez­vény célja, hogy egy utolsó magyar­or­szági talál­kozó kere­tein belül újra átbe­szél­jük a kiköl­tö­zés miként­jét, az első a kiköl­tö­zés utáni teendők lis­tá­ját, ami­ket min­den­képp el kell intézni a helyi ható­sá­gok­nál, és választ adunk az összes idő­köz­ben fel­me­rült kér­désre. A ren­de­zény másik célja, hogy sze­mé­lye­sen is össze­is­mer­tesse egy­más­sal az egy évben kiköl­töző­ket. Ennek érde­kés­ben a pre­zen­tá­ció végén egy baráti han­gu­latú beszél­ge­tésre invi­tál­juk a részt­vevő­ket.

A Final Briefing-re min­den, a Scandinavian Education Agency által köz­ve­tí­tett, fel­vett diák hiva­ta­los. A ren­dez­vény meg­ren­de­zé­sé­nek idő­pontja a leg­több eset­ben min­den év Júliusára esik, Budapest bel­vá­ro­sá­ban.

Amennyiben további kér­dé­sei van­nak szol­gál­ta­tá­sa­ink­kal kap­cso­lat­ban, ne hezi­tál­jon meg­ke­resni mun­ka­tár­sa­in­kat az info@sceda.eu e-mail címen, a (0036)30–510–98–04 –es tele­fon­szá­mon, vagy kér­jen infor­má­ciót online az alábbi gomb segít­sé­gé­vel!

INFORMÁCIÓKÉRÉS


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember