Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

SCEDA Database

database 300x138 SCEDA Database

A SCEDA Database egy olyan adat­bá­zis, ahol összegyűj­töt­tük a leg­több infor­má­ciót a kiköl­tö­zés­sel és a dániai integ­rá­ci­ó­val kap­cso­lat­ban. Az adat­bá­zis város spe­ci­fi­kus (Aarhus, Aalborg, Horsens, Koppenhága, Odense, Randers, Vejle és Viborg), hogy minél rele­ván­sabb és pon­to­sabb infor­má­ciót kap­has­sa­nak a fel­vett diá­kok tanul­má­nyaik új hely­szí­néről.

Ezen az olda­lon rész­le­te­sen olvas­hatsz a munka– és szál­lás­ke­re­sés aján­lott mód­ja­i­ról, kitér a ható­sági admi­niszt­rá­ci­óra, vala­mint rész­le­te­sen tár­gyalja a helyi tömeg­köz­le­ke­dést (ked­vez­mé­nyek, alter­na­tív jegy­vá­sár­lási módok), bicikli szer­zést, költ­ség­ha­té­kony vásár­lási opci­ó­kat (élel­mi­szer, búto­rok, egyéb hasz­ná­lati tár­gyak, second-hand), spor­to­lási és kikap­cso­ló­dási lehető­sé­ge­ke­ket és még sok egyéb téma­kört.

Az adat­bá­zis a SCEDA-s diá­kok szá­mára a sike­res fel­vé­teli után válik elér­hetővé, egy egyéni belépőn keresz­tül. A SCEDA Database része a Plus! szol­gál­ta­tás­nak.

ISMERJE MEG A SCEDA DATABASE-T

Amennyiben további kér­dé­sei van­nak szol­gál­ta­tá­sa­ink­kal kap­cso­lat­ban, ne hezi­tál­jon meg­ke­resni mun­ka­tár­sa­in­kat az info@sceda.eu e-mail címen, a (0036)30–510–98–04 –es tele­fon­szá­mon, vagy kér­jen infor­má­ciót online az alábbi gomb segít­sé­gé­vel!

INFORMÁCIÓKÉRÉS


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember