Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

SCEDA Light!

Light SCEDA Light!A SCEDA Light! a szol­gál­ta­tás cso­mag része egy olyan álta­lunk lét­re­ho­zott adat­bá­zis amely nél­kü­löz­he­tet­len infor­má­ci­ó­kat tar­tal­maz a kiköl­tö­zés­sel kap­cso­lat­ban (pl.: albér­let kere­sése, hiva­ta­los admi­niszt­rá­ciós tevé­keny­sé­gek, mun­ka­ke­re­sés, stb.). Ennek köszön­hetően már jó előre, ott­hon­ról elkezd­heti ter­vezni “új éle­tét” a célul kitű­zött város­ban.

Továbbá tapasz­talt mun­ka­tár­sa­ink készen áll­nak arra, hogy online és tele­fo­non keresz­tül segít­sé­get nyújt­sa­nak az integ­rá­ci­ó­val és egyéb fel­me­rülő prob­lé­mák­kal kap­cso­lat­ban a kiköl­tö­zés után is.

A Light! jogo­sult­sá­got ad a Home Service igény­be­vé­te­lére, és rész­vé­telre a Pre-Arrival Meeting–en is.

A szol­gál­ta­tás a raj­tunk keresz­tül jelent­kezők­nek tel­je­sen ingye­nes, a fel­vé­telt követően  elér­hetővé válik és egé­szen az első sze­mesz­ter végéig elér­hető.

Ezen szol­gál­ta­tá­sunk Aarhus, Randers, Viborg és Hjoerring váro­sok­ban érhető el.

Díjszabás

7500 HUF  5500 HUF/ 1 hónap
11 500 HUF  7500 HUF /2 hónap
15 000 HUF 11500 HUF/ 4 hónap

Aktuális aján­la­tunk

A Scandinavian Education Agency által jelent­kezők szá­mára a SCEDA Plus! szol­gál­ta­tás ingye­nes. A szol­gál­ta­tás akkor lép életbe ha a jelent­kezőt fel­ve­szik, és azt hiva­ta­lo­san beje­lenti, illetve ha a meg­ren­delő űrla­pon a kiju­tás mód­já­nál a SCEDA-t jelöli be.

SCEDA Light! szol­gál­ta­tás meg­ren­de­lése

Kérdése merült fel szol­gál­ta­tá­sunk­kal kap­cso­lat­ban? Vegye igénybe Online Információkérő űrla­pun­kat, hogy a lehető leg­rö­vi­debb idő alatt ren­del­ke­zé­sére áll­has­sunk.


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember