Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

SCEDA Plus!

plus SCEDA Plus!A SCEDA Plus! a Scandinavian Education Agency extra szol­gál­ta­tása, amely­nek leg­főbb célja, hogy meg­könnyítse kiköl­tö­zé­sét, illetve későbbi integ­rá­ci­ó­ját Dániában. A prog­ram több részre osz­lik, így elő­nyeit nem csak a kiköl­tö­zés után, hanem az intéz­ménybe való fel­vé­tel pil­la­na­tá­tól élvez­heti. A SCEDA Plus! szol­gál­ta­tás a Scandinavian Education Agency –n keresz­tül jelent­kezők szá­mára ingye­nes.

A SCEDA Plus! szol­gál­ta­tás részei

Rendezvények:

  • SCEDA Final Briefing — Budapest: A fel­vé­telt nyert diá­kok szá­mára tar­tott utolsó nagy talál­ko­zás Budapesten, ahol a kiköl­tö­zés utáni első hóna­pok leg­fon­to­sabb ten­ni­va­lóit vesszük át Dániában élő kol­lé­gá­ink segít­sé­gé­vel. A Final Briefing ren­dez­vé­nyen hall­ható pre­zen­tá­ció leg­főbb pont­jai álta­lá­ban a köl­tö­zés; munka– és lakás­ke­re­sés; admi­niszt­rá­ció a helyi ható­sá­gok­nál, helyi köz­le­ke­dés körül for­má­lód­nak, de egyéb hasz­nos infor­má­ci­ó­kat is elcsíp­hetsz.
  • SCEDA Seminar — Aalborg, Koppenhága, Odense: Seminar ren­dez­vé­nyünk szo­ro­san kap­cso­ló­dik a Final Briefing ren­dez­vény­hez. A ren­dez­vény Dánia leg­na­gyobb váro­sa­i­ban kerül meg­ren­de­zésre, ahol a részt­vevők rész­le­tes isme­re­te­ket gyűjt­het­nek az őket fogadó város­ról és annak műkö­dé­séről. A pre­zen­tá­ci­ó­kat Dániában élő diá­kok tart­ják, akik készen áll­nak a leg­kü­lön­fé­lébb prak­ti­kus infor­má­ciók átadá­sára. A Seminar végén egy kisebb össze­jö­ve­tel kere­tein belül lehet bőví­teni a sze­mé­lyes isme­ret­ségi kört, és meg­is­mer­kedni a többi magyar hall­ga­tó­val.

SCEDA Database:

Első lépés­ben egy olyan álta­lunk lét­re­ho­zott adat­bá­zist bocsá­tunk ren­del­ke­zé­sére amely nél­kü­löz­he­tet­len infor­má­ci­ó­kat tar­tal­maz a Dániába való kiköl­tö­zés­sel kap­cso­lat­ban (pl.: albér­let kere­sése, hiva­ta­los admi­niszt­rá­ciós tevé­keny­sé­gek, mun­ka­ke­re­sés, stb.). Ennek köszön­hetően már jó előre, ott­hon­ról elkezd­heti ter­vezni “új éle­tét” a célul kitű­zött hely­szí­nen.

Személyes tanácsadás/segítség nyúj­tás Dániában:

A meg­ér­ke­zése után sem feled­ke­zünk el Önről! Második lépés­ként integ­rá­ci­ó­ját pró­bál­juk meg zök­kenő­men­tessé tenni. Még a tan­év­kez­dés előtt — jel­lemzően Augusztus végén — meg­szer­ve­zésre kerül az ún. SCEDA Introduction Day amely magá­ban fog­lal sze­mi­ná­ri­u­mo­kat (pl. lakás és mun­ka­ke­re­sésről, beil­lesz­ke­désről, stb.), egy a meg­szo­kot­tól merő­ben eltérő város­né­zést, illetve egy Welcome Party-t, ahol el is kezd­heti új, nem­zet­közi kap­cso­la­ta­i­nak épí­té­sét.

Home Service:

A Home Service a kez­deti lak­ha­tási prob­lé­mák meg­ol­dá­sá­ban nyújt segít­sé­get a kol­lé­gi­u­mok hon­lap­ján tör­ténő regiszt­rá­ciót, lak­hely és átme­neti szál­lás­hely kere­sést illetően.

A szol­gál­ta­tás ára nem SCEDA-diákoknak:

39 900 HUF / 5 hónap
29 900 HUF / 5 hónap

Aktuális aján­la­tunk

A Scandinavian Education Agency által jelent­kezők szá­mára a SCEDA Plus! szol­gál­ta­tás ingye­nes. A szol­gál­ta­tás kizá­ró­lag akkor lép életbe ha a jelent­kezőt fel­ve­szik, és azt hiva­ta­lo­san beje­lenti.

SCEDA Plus! szol­gál­ta­tás meg­ren­de­lése

Amennyiben további kér­dé­sei van­nak szol­gál­ta­tá­sa­ink­kal kap­cso­lat­ban, ne hezi­tál­jon meg­ke­resni mun­ka­tár­sa­in­kat az info@sceda.eu e-mail címen, a (0036)30–510–98–04 –es tele­fon­szá­mon, vagy kér­jen infor­má­ciót online az alábbi gomb segít­sé­gé­vel!

INFORMÁCIÓKÉRÉS


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember