Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

SCEDA Seminar

Seminar SCEDA SeminarA SCEDA Seminar előa­dá­so­kat rég­óta óta Dániában élő, sok eset­ben már ledip­lo­má­zott diá­kok tart­ják, meg­osztva tapasz­ta­la­ta­i­kat, taná­csa­i­kat a dániai élet­tel kap­cso­lat­ban. A ren­dez­vény több dániai nagy­vá­ros­ban is meg­ren­de­zésre kerül, hogy a lehető leg­több újon­nan érkező diák­nak tud­junk segí­teni az első napok­ban. A Seminar váro­sai:

  • Aalborg
  • Koppenhága
  • Odense.

A pre­zen­tá­ciók téma­kö­rei a leg­fon­to­sabb tud­ni­va­ló­kat közli az adott városról/területről:

  • mun­ka­ke­re­sés
  • integ­rá­ció
  • isko­lai ügy­in­té­zés
  • szál­lás­ke­re­sés
  • nyelv­ta­nu­lás­ról.

Az előa­dás­so­ro­zat előa­dói olyan témá­kat érin­te­nek amik elen­ged­he­tet­le­nek a kezdő lépé­sek lehető leg­egy­szerűbb meg­té­te­lé­hez. Minden évben törek­szünk érde­kes és hasz­nos infor­má­ci­ó­kat továb­bí­tani a diá­kok felé, az alap­in­for­má­ci­ó­kon túl fon­tos­nak tart­juk a sze­mé­lyes tapasz­ta­la­tok átadá­sát is. Az idei SCEDA semi­na­ron helyet kapott az integ­rá­ció és a saját vál­lal­ko­zás témája is, csak úgy mint a szak­mai gya­kor­lat kül­föl­dön vagy tovább­ta­nu­lási lehető­sé­gek. A ren­dez­vény alatt ingyen étel– és ital­fo­gyasz­tás várja a diá­ko­kat.

Amennyiben további kér­dé­sei van­nak a ren­dez­vénnyel kap­cso­lat­ban, ne hezi­tál­jon meg­ke­resni mun­ka­tár­sa­in­kat az info@sceda.eu e-mail címen, a (0036)30–510–98–04 –es tele­fon­szá­mon, vagy kér­jen infor­má­ciót online az alábbi gomb segít­sé­gé­vel!

INFORMÁCIÓKÉRÉS


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember