Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Szülőknek

Az érett­sé­gik után, a 18. élet­évét épp csak betöltő gye­re­kek ese­té­ben egy hatal­mas elha­tá­ro­zás és rend­kí­vül komoly dön­tés a szülők részéről, hogy kiengedjük-e őket a csa­ládi fészek­ből, és egy új, kihí­vá­sok­kal  teli világba küld­jük őket Európa másik felére.

Önál­ló­ság

A vál­to­zás való­ban nem min­den­napi. A dániai tovább­ta­nu­lás egyik leg­fon­to­sabb elő­nye, és egy­ben kihí­vása az önál­ló­ságra való neve­lés. A fia­ta­lok olyan élet­szi­tu­á­ci­ók­kal talál­ják magu­kat szem­ben, ahol egye­dül, saját magukra hagyat­kozva kell helyt áll­niuk, így sze­rezve ezzel olyan tapasz­ta­la­to­kat, amit itt­hon egé­szen egy­szerűen az őket körül­vevő kör­nye­zet adta körül­mé­nyek miatt nincs lehető­sé­gük.

Dániában, az önfi­nan­szí­ro­zás fogal­mára a gya­kor­lat­ban is lehető­ség nyí­lik. Az egye­temi tanul­má­nyok mel­lett vég­zett diák­mun­ká­ból befolyt összeg­gel önfenn­tart­ha­tóvá vál­hat­nak a diá­kok.

A rend­kí­vül magas kere­seti lehető­sé­gek  elle­nére, az ott­lét­nek ter­mé­sze­te­sen ára is van, melyről bőveb­ben a költ­sé­gek menü­pont alatt olvas­hat­nak. Egy vál­to­zás min­dig pozi­tív, a mi ese­tünk­ben ez külö­nö­sen igaz, ugyanis egy jóléti, bol­dog tár­sa­da­lom vár min­ket Európa egyik leg­él­hetőbb orszá­gá­ban.

A Dán felsőok­ta­tás

A leg­fon­to­sabb tényező pedig, a fő indok, ami egé­szen az ele­jétől jelen van és sze­re­pet ját­szik a végső dön­té­sünk­ben, a dániai felsőok­ta­tás.

Az okta­tás kon­cep­ci­ója már alap­kö­veit tekintve is merő­ben eltér az itt­ho­ni­tól. A Magyarországon jól meg­szo­kott elmé­leti síkú modell helyett Dánia egy gyakorlat-orientált okta­tási mód­szert alkal­mazva készíti fel a tanu­ló­kat angol nyel­ven, egy nem­zet­közi kör­nye­zet­ben a mun­ka­erő­piac által gene­rált  tény­le­ges és valódi kihí­vá­sok leküz­dé­sére, a könnyed integ­rá­ci­óra. Ez biz­to­sítja a Dániában meg­szer­zett nem­zet­közi dip­loma valódi érté­két.

A nem­zet­közi osz­tá­lyo­kat a világ min­den tájá­ról jött ambí­ci­ó­zus fia­tal diá­kok alkot­ják, így a külön­böző kul­tu­rá­lis és nyelvi körül­mé­nyek meg­is­me­rése és elfo­ga­dása  szin­tén óri­ási kom­pe­ten­ci­á­val szol­gál az itt tanuló diá­kok­nak, nem beszélve a már fia­ta­lon fenn­álló nem­zet­közi kap­cso­la­tok kiala­kí­tá­sá­nak lehető­sé­géről.

A SCEDA segít

A beil­lesz­ke­dés való­ban nem egyszerű,a fia­ta­lok­nak ren­ge­teg kihí­vás­sal kell szem­be­néz­niük és isme­ret­len szi­tu­á­ci­ók­ban helyt áll­niuk, de hiszünk benne, hogy a Scandinavian Education Agency meg­könnyíti szá­mukra az integ­rá­ciót, és segíti őket abban, hogy költ­ség­ha­té­ko­nyan és kom­for­to­san foly­tas­sák tanul­má­nya­i­kat egy szá­mukra  új, isme­ret­len, lehető­sé­gek­kel teli ország­ban.

Olvasson tovább rész­le­te­sen Dániáról!

A dán felsőok­ta­tási rend­szer Költségek
Dán nyelv­ta­nu­lás Dániában Városok
Diákmunka Intézmények

Amennyiben további kér­dé­sei van­nak, kérem keresse mun­ka­tár­sun­kat biza­lom­mal az info@sceda.eu e-mail címen, vagy  0036–30-510–98-04 –es tele­fon­szá­mon, vagy kér­jen infor­má­ciót online!


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember