Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Tanulj Dániában Nap — Nyelvi teszt és előadás

oxford english testing oopt Tanulj Dániában Nap   Nyelvi teszt és előadás

Ha Dániában sze­ret­nél tovább­ta­nulni 2014 Szeptemberétől, gyere el és infor­má­lódj a lehető­sé­gekről, jelent­ke­zésről. A Dániában elfo­ga­dott Oxford Online Placement Test-et a hely­szí­nen le lehet tenni.

Kérdezz a már Dániában élőktől és segítőktől, akik sze­mé­lyes kon­zul­tá­ci­óra is ren­del­ke­zésre áll­nak, hogy szak­szerű és sze­mélyre sza­bott taná­csot kapj a felsőok­ta­tási tanul­má­nya­i­dat illetően.

Az előa­dá­son való rész­vé­tel ingye­nes, a nyelvi teszt­hez való rész­vé­tel­hez elő­ze­tes regiszt­rá­ció és a SCEDA Kaució befi­ze­tése szük­sé­ges (a hely­szí­nen is lehet­sé­ges, összege 10 000 forint és az első tel­je­sí­tett dániai sze­mesz­ter után vissza­jár).

 

 

Minden az Oxford Online Placement Test-ről…


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember