Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

További szabad helyek dán intézményekben!

További sza­bad helyek dán part­ne­rin­téz­mé­nye­ink­nél!11471587 s További szabad helyek dán intézményekben!

Nem kap­tál még vissza­jel­zést egy dán intéz­ménytől sem? Lecsúsztál a jelent­ke­zésről? Esetleg csak most kere­sel alter­na­tí­vát a felsőok­ta­tá­sodra?
Jó hírünk van szá­modra!

Ha jelent­kezni sze­ret­nél bár­me­lyik helyre, vedd fel velünk a kap­cso­la­tot amint lehet: info@sceda.eu

Partnerintézményeink közül még töb­ben is kínál­nak sza­bad helye­ket tan­díj­men­tes, angol nyelvű kép­zé­sekre! A sza­bad helye­ket itt lát­hat­já­tok:

University College of Northern Denmark (UCN):

41595 Bachelor of Export and Technology Management, Aalborg
52515 Bachelor of Natural and Cultural Heritage Management, Hjørring

Ehrversakademi Lillebaelt (EAL):

86135 AP Graduate in Service,Hospitality and Tourism Management, Vejle
87065 AP Graduate in Logistic Management, Vejle

Ehrversakademi Aarhus (BAAA):

70470 AP Graduate in Automotive Technology, Viby J
76215 AP Graduate IT Technology, Viby J
77115 AP Graduate in Agro Business and Landscape manage­ment, Risskov
79415 AP Graduate in Marketing Management, Viby J
81565 AP Graduate in Multimedia Design and Communication, Viby J

Ehrversakademi DANIA (DANIA):

70515 AP Graduate in Automotive Technology, Viborg
76255 AP Graduate IT Technology, Viborg
79512 AP Graduate in Marketing Management, Viborg
79565 AP Graduate in Marketing Management, Randers
86165 AP Graduate in Service, Hospitality and Tourism Management, Randers

FIGYELEM!

Tekintve, hogy a hiva­ta­los határidő már­cius 15-én lejárt ezek az UTOLSÓ helyek, folya­ma­to­san fogy­nak. Ezért meg­kér­nénk tite­ket, hogy komoly jelent­ke­zési szán­dék ese­tén minél előbb tegyé­tek fel a kér­dé­se­i­ket, és a jelent­ke­zést is a lehető leg­ha­ma­rabb esz­kö­zöl­jé­tek.

info@sceda.eu

Üdvöz­let­tel,

A SCEDA csa­pata


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember