Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

ÚJ! Automation Engineering szak

Az aal­borgi szék­helyű University College of Northern Denmark új szak­kal bőví­tette a már amúgyis szé­les ská­lájú kíná­la­tát. Az utóbbi idő­ben egyre maga­sabb érdeklő­dés volt a külön­böző gépész­mér­nöki sza­kok iránt, ennek az igény­nek ele­get téve indí­totta el Automation Engineering AP prog­ram­ját, amely a leg­fris­sebb 21. szá­zadi újí­tá­so­kat hiva­tott bemu­tatni, töb­bek között a robot és “wire­less” (azaz kábel nél­küli) tech­no­ló­gi­á­kat.

Részletes szak­le­írá­sért kat­tint­son IDE!


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember