Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

University College of Northern Denmark — Képzések

19 angol nyelvű sza­kot indít a főis­kola min­den évben, ez az egyik leg­na­gyobb port­fo­lió az összes többi főis­kola és egye­tem között Dániában, ezzel is bizo­nyít­ván nyi­tott­sá­gát a kül­földről érkező diá­kok felé. A 2012-es évtől új szak­kal bővült a főis­kola kíná­lata az Automation Engineering tech­no­ló­giai szak­kal. UCN logo University College of Northern Denmark   Képzések

Az angol nyelvű tan­díj­me­ne­tes sza­ko­kat a ’Technology and Business’ kar indítja, amely magá­ban fog­lalja a Marketing, Vendéglátás, Pénzügy, Multimédia, Programozás, Grafika, Elektronika és az Épí­té­szet kép­zési irá­nyo­kat.

Még több infor­má­ció a University College of Northern Denmark-ról

Angol nyelvű kép­zé­sek a University College of Northern Denmark főis­ko­lán

Academy Professional

(2 – 2.5 éves aka­dé­miai kép­zés)

Computer Science
Design, Technology and Business – Graphics
Energy Technology
Financial Management
Hospitality, Service and Tourism Management
IT-Network and Electronics Technology
Multimedia Design and Communication
Automation Engineering
Marketing Management

Bachelor Top-Up

(1.5 éves kiegé­szítő Bachelor kép­zés – dip­lo­má­val ren­del­kezők­nek)

Product Development and Integrative Technology
International Hospitality Management
International Sales and Marketing
E-Concept Development
Software Development
Sport Management
Web Development
Bachelor Degree

(3 – 3.5 éves főis­ko­lai Bachelor kép­zés)

Architectural Technolgy and Construction Management
Export and Technology Management
Natural and Cultural Heritage Management
Teacher Education

Keresztféléves kép­zé­sek itt!

Olvass itt a UCN váro­sá­ról, Aalborgról
vagy
Látogasd meg hiva­ta­los hon­lap­ját


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember