Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Változások a Dániába való jelentkezés módjában!

SCEDA Application Day 2013. Február 4 — 15:30

2013-tól radi­ká­li­san vál­to­zik a Dániába való jelent­ke­zés folya­mata! Az eddigi papír alapú rend­szert egy köz­ponti, elekt­ro­ni­kus rend­szer váltja fel, melyet rész­le­te­sen bemu­ta­tunk az előa­dá­son!

Az előa­dá­sok során továbbá bemu­tat­juk még Koppenhágát, Aalborgot és Aarhust, illetve az itt talál­ható összes part­ne­rin­téz­ményt.  Az előa­dá­sok előtt nyelvi tesz­ten is van lehető­ség részt venni, illetve az új jelent­ke­zési rend­szert ki is lehet pró­bálni, sőt akár jelent­ke­zésre is van mód. Mindez Budapest bel­vá­ro­sá­ban a Blahánál, az Erzsébet kör­úton.

A ren­dez­vény Február 4.-én lesz dániai diá­kok és a SCEDA kép­vi­selői rész­vé­te­lé­vel.  Várunk min­den Dániában tovább­ta­nulni vágyó diá­kot a nyelvi tesztre, vagy az utána tar­tott előa­dá­sokra, nyelvi teszttől füg­get­le­nül.

Facebook ese­mény — csat­la­kozz!

Az előa­dá­so­kon részt venni ingye­nes, de a nyelvi tesz­ten részt vevők­nek lehető­sé­gük van a SCEDA Kauciót hely­ben is befi­zetni!

A prog­ram:

15:30 Nyelvi Teszt — 16-os terem

17:30 Előadások — 35-ös terem

  • Koppenhága, Aalborg és Aarhus városa és intéz­mé­nyeik
  • SCEDA Szolgáltatásai, Lakás és Munkakeresés
  • Az új típusú jelent­ke­zési rend­szer: Dánia 2013
  • Jelentkezés akár a hely­szí­nen
Előadók:
Pajkó Ferenc és Kovács Márton (UCN, Aalborg) és Kis-Turi Kálmán (CPH Business, Koppenhága)

A ren­dez­vény hely­színe:
Soter-Line Oktatási Központ  1073 Budapest, Erzsébet krt. 7.
TÉRKÉP

Facebook ese­mény

Találkozunk Február 4.-én!
A Scandinavian Education Agency csa­pata… 


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember