Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Value Chain Management — VIA UC

business 300x200 Value Chain Management   VIA UC
Képzésinformáció
Képzés neve BA Degree in Value Chain Management
Intézmény neve VIA University College
Intézmény helye Horsens és Aarhus váro­sok, Dánia
Képzés hossza 7 sze­mesz­ter
Kreditek 210 ECTS
Oktatás nyelve Angol
Tandíj EU állam­pol­gá­rok­nak ingye­nes!Nem EU állam­pol­gá­rok­nak: €30.800
Képzés kez­dés 2015. feb­ruár és augusz­tus
Jelentkezési köve­tel­mé­nyek
Karrierlehetőségek
  • Project Manager
  • Purchasing Manager
  • Planning Manager
  • Logistic Manager
  • Production Manager

A prog­ram egy hatal­mas folya­mat elmé­leti anya­gát és annak gya­kor­lati alkal­ma­zá­sát fog­lalja magá­ban. A hall­ga­tók kom­pe­ten­ciát sze­rez­nek tanul­má­nyaik során, hogyan műkö­dik az ellátó lánc;  egé­szen a nyers­anya­gok­tól kiin­dulva, később azok meg­mun­ká­lá­sán és a logisz­ti­kán át, egé­szen a vásár­lók kezébe került vég­ter­mék mene­tét. Más sza­vak­kal, elsa­já­tít­ják az ellátó lánc anal­zi­lási folya­ma­tait, azok fej­lesz­té­sét, illetve inno­va­tív kivi­te­le­zé­sét glo­bá­lis üzleti kör­nye­zet­ben. A prog­ram nem csu­pán spe­ci­fi­kál­tan fog­lal­ko­zik a mar­ke­ting­gel, avagy a logsz­ti­ká­val, a lényeg hogy a diá­kok egy átfogó, komp­lex képet kap­ja­nak az egész folya­mat­ról így elő­se­gítve később hogy pro­ject manager­ekké vál­ja­nak. Ezen prog­ram, mint min­den másik ebben az intéz­mény­ben a gyakorlat-orientált, cso­port­mun­kás okta­tás­ban hisz, ahol a világ külön­böző pont­já­ról érke­zett hall­ga­tók dol­goz­nak együtt ezzel segítve szá­mukra a későbbi mun­ka­he­lyi integ­rá­ciót.

PROG­RAM STRUK­TÚ­RÁJA

value chain management Value Chain Management   VIA UC

Elhelyezkedés és tovább­ta­nu­lás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van a Master kép­zés elvég­zé­sére Dániában vagy kül­föl­dön. Mivel a kép­zés része a Bolognai Rendszernek, az ECTS kre­di­tek alap­ján foly­tat­ha­tók a tanul­má­nyok a felsőok­ta­tás­ban.

Amennyiben a hall­gató nem kíván tovább­ta­nulni, a Bachelor dip­lo­má­val belép­het a mun­ka­erő­pi­acra akár Dániában, vagy kül­föl­dön.

További infor­má­ció a kép­zésről az alábbi vide­ó­ban:

Hasonló kép­zé­sek:

További infor­má­ció

Jelentkezés a szakra

oldal for­rasa Kép for­rása


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember