Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Vejle

 Vejle
avaros 300x189 Vejle
Ország Dánia
Régió Syddanmark
Lakosság 52.449 fő
Weboldal www.vejle.dk
Elhelyezkedés
vejlemap 300x251 Vejle
Vejle a Google Térképen

Elhelyezkedés és Történelem

A Vejle és Grejs folyók part­ján fekvő Vejle városa, Region Syddanmark köz­pontja a maga ca. 52.500 fős lakos­sá­gá­val Dánia 9. leg­na­gyobb városa. A közép­kor­ból ránk maradt írá­sok 1256-ban emlí­tik elő­ször a város nevét, ami az ódán “wæt­hel” azaz “gáz­ló­hely” szó­ból szár­ma­zik. A magya­rá­zat sze­rint — mivel a város vizes-mocsaras terü­letre épült, ami akko­ri­ban tulaj­don­kép­pen egy szi­get­nek szá­mí­tott — a közel­ben lévő közép­kori faszer­ke­ze­tes híd (Ravningbro) révén kapta nevét.

A város vásár­vá­rosi rang­ját 1327-ben III. Valdemar király adta ki, ezután a város olyan euró­pai han­za­vá­ro­sok­kal keres­ke­dett, mint Lübeck vagy Flensburg. Később a tex­til­ipar­ban bekö­vet­ke­zett rob­ba­nás hatá­sára Vejle ipar­vá­rossá for­má­ló­dott, amit “Dánia Manchestere”-ként emle­get­nek.

A Helyiek

A dán embe­rek nagy része köz­vet­len és segítő­kész, de tud­nunk kell , hogy a többi északi nép­hez hason­lóan elő­sze­re­tet­tel tart­ják azt a bizo­nyos 3 lépés távol­sá­got, ami per­sze az isme­ret­ség elő­re­ha­lad­tá­val eltű­nik. A kül­föl­diek szá­mára hatal­mas előnyt jelent, hogy szinte az összes dán beszél ango­lul, ráadá­sul elég magas szin­ten, legyen szó akár egy 12 éves gye­rekről, vagy egy 70 éves nyug­dí­jas­ról.

Közlekedés

A Vejle-ben tanuló diá­kok hatal­mas sze­ren­cséje, hogy a város­tól mind­össze 30 km-re lévő bil­lundi rep­te­ret Európa egyik leg­ol­csóbb fapa­dos légi­tár­sa­sága köti össze Magyarország fővá­ro­sá­val. A rep­tér és a város között menet­rend sze­rinti autó­busz járat szál­lítja az utazni vágyó­kat. A városi köz­le­ke­dé­sért a Sydtrafik busz­tár­sa­ság felel.

Mint min­den város ese­té­ben, itt is taná­csol­juk az ide­tartó diá­kok­nak a bringa hasz­ná­la­tát, ami mind­amel­let, hogy rend­kí­vül egész­sé­ges, még olcsó is. Kiépített, biz­ton­sá­gos brin­gau­tak vár­ják az összes bicik­list város­szerte, és per­sze a váro­son kívül is.

Látványosságok

Alábbiakban néhány ismer­tebb vej­lei, vejle-környéki lát­vá­nyos­sá­gok­ról írunk. Részletesebben a kör­nyék múze­u­mait összegyűjtő por­tá­lon olvas­hat az egyes lát­vá­nyos­ság­król.

Vejle Mølle

Az 1890-ben épült, Vejlei Malom nevet viselő  szél­ma­lom a város jel­ké­pé­nek szá­mít. Gazdasági jelentő­ség­gel 1960-ig bírt, azóta múze­um­ként állít emlé­ket a várost fel­emelő ipar­nak.

FIGYELEM! A malom 2013-ban fel­újí­tás miatt zárva tart.

Sankt Nikolai Kirke

A város köz­pont­já­ban talál­ható, késő­gót stí­lus­ban épült temp­lo­mot 1200-körül ala­pí­tot­ták. A város a kora-középkorban egy viszony­lag sze­gény terü­let­nek szá­mí­tott, így a temp­lom beren­de­zése is egy­szerű, sze­gé­nyes a többi dániai városi temp­lom­hoz képest. A temp­lo­mot a hábo­rúk és gya­kori tűzese­tek követ­kez­té­ben sok­szor átépí­tet­ték. Jelenlegi arca az 1800-as évek­ben ala­kult ki, ma ez szá­mít Vejle leg­ré­gebbi épü­le­té­nek.

Sankt Nikolai Kirke hon­lapja

Legoland (Billund)

A billund-i Legoland európa leg­első és leg­na­gyobb Legoland-je. Megnyitása óta több mint 50 mil­lió láto­gató tette tisz­te­le­tét a park nem cse­kély 140.000 m2–es terü­le­tén, a csú­csot a 2011-es év jelen­tette, ami­kor több mint 1.9 mil­lió ember pró­bálta ki a tema­ti­kus hul­lám­vas­utak, dodgem-ek és egyéb vidám­parki att­rak­ciók hadát. Habár a belépő viszony­lag drá­gá­nak mond­ható, min­den­kép­pen érde­mes leg­alább egy­szer ellá­to­gatni ide.

TIPP! Interneten, elő­vé­tel­ben ked­vez­mé­nyes áron vált­hatja meg belépő­jét a vidám­parkba.

LEGOLAND BILLUND hon­lapja

Sport és szó­ra­ko­zási lehető­sé­gek, prog­ra­mok

Szórakozóhelyek

A városi szó­ra­ko­zó­he­lyek és pubok lis­tá­ját fel­so­ra­koz­tató PartyIn.dk hon­lap segít­sé­gé­vel tájé­ko­zód­hat­nak az szó­ra­ko­zásra vágyók a vej­lei éjsza­kai életről, prog­ra­mok­ról. Részletes aján­ló­kért kat­tints az alábbi linkre:

Parkok

Dánia egyik leg­főbb jel­leg­ze­tes­sége a kisebb-nagyobb, élénk­zöld pázsit­tal borí­tott és hatal­mas fák­kal körül­ölelt par­kok, ez Vejle-ben sincs más­képp. A város hatá­rá­ban, a Vejle-Fjord part­ján végig­futó Gorilla Park és Nørreskoven jó cél­pont lehet a kirán­dulni, kikap­cso­lódni vágyók szá­mára.

Részletes és — egy kiköl­töző szá­mára — rend­kí­vül hasz­nos leírá­so­kat talál­hat Dániáról egye­dül­álló adat­bá­zi­sunk­ban, melyet az alábbi linkre kat­tintva érhet el.

Vejle a SCEDA Database-n

További cik­ke­ink Dániáról:

A dán felsőok­ta­tási rend­szer Költségek
Dán nyelv­ta­nu­lás Dániában Szakok
Diákmunka Intézmények

Amennyiben további kér­dé­sei van­nak a város­sal kap­cso­lat­ban, kér­jük keresse mun­ka­tár­sa­in­kat az info@sceda.eu e-mail címen, vagy a 0036–30-510–98-04 –es tele­fon­szá­mon, vagy kér­jen infor­má­ciót online!

INFORMÁCIÓKÉRÉS

Vissza a váro­sok lis­tá­já­hoz

kép for­rása h3 style=“text-align: justify;”/tr


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember