Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

VIA TEKO UC Képzések

download 1 VIA TEKO UC Képzések

A VIA TEKO több mint 35, térí­tés­men­tes, angol nyelvű kép­zés­sel áll a nem­zet­közi diá­kok szol­gá­la­tára a Jylland-félsziget köze­pén, Herning vás­ro­sá­ban. A kép­zé­sek lefe­dik az egész­ség­ügy, a szo­ci­á­lis tanul­má­nyok, a design, az üzlet és a tech­nol­gia szak­te­rü­le­teit.

Angol nyelvű kép­zé­sek a VIA TEKO-n

Academy Professional

(2 – 2.5 éves aka­dé­miai kép­zés)

Design Fashion
Retail Design and Management — Fashion and Furniture
Purchasing Management - Fashion
Branding and Marketing Management — Fashion and Furniture
Pattern Design — Fashion

Bachelor Top-Up

(1.5 éves kiegé­szítő Bachelor kép­zés – dip­lo­má­val ren­del­kezők­nek)

Design Fashion
Entrepreneurship
Branding and Marketing Management - Fashion and Furniture
Pattern Design — Fashion
Purchasing Management — Fashion
Retail Design — Fashion and Furniture
Retail Management — Fashion and Furniture
Communication and Media stra­tegy
Bachelor Degree

(3 – 3.5 éves főis­ko­lai Bachelor kép­zés)

Material Science and Production Design

Olvass itt a VIA TEKO váro­sá­ról, Herning-ről
vagy

Látogasd meg z intéz­mény hiva­ta­los hon­lap­ját

Amennyiben további kér­dé­sei van­nak az intéz­ménnyel kap­cso­lat­ban, kér­jük keresse mun­ka­tár­sa­in­kat az info@sceda.eu e-mail címen, a 0036–30-510–98-04 –es tele­fon­szá­mon, vagy kér­jen infor­má­ciót online az alábbi gombra kat­tintva!

INFORMÁCIÓKÉRÉS


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember