Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

VIA TEKO

teko VIA TEKO
Angol sza­kok száma 14
Tanulmányi terü­le­tek Design, Fashion, Marketing, Material Engineering
Tandíj nincs / nincs admi­niszt­rá­ciós díj
Helyek Herning
Hivatalos hon­lap http://www.viauc.com/programmes/campuses/campus-herning/Pages/campus-herning.aspx

 

A VIA TEKO, a VIA University College Herning-i kam­pu­sza. Programjai száma és az intéz­mény mérete miatt külön intéz­mény­ként kapott helyet hon­la­pun­kon. Az intéz­mény meg­ha­tá­rozó tanul­má­nyi témái a divat, a tex­til­ipar illetve mind­ezek ötvöző­dése a mar­ke­ting vilá­gá­val.
Az intéz­mény Skandinávia leg­na­gyobb design és üzleti aka­dé­mi­á­já­nak címét is meg­kapta a fur­ni­ture, fashion and lifestyle szek­to­rok­ban.
Több mint 1.1100 diák­já­val Dánia középső régi­ó­já­ban helyez­ke­dik el.

Köszönhetően a főis­kola közel 400 part­ne­rin­téz­mé­nyé­nek, a diá­kok­nak lehető­sége van az ERASMUS-program kere­tein belül kül­föl­dön töl­te­nie egy vagy több sze­mesz­tert — akár Európán kívül is — a VIA part­ne­rin­téz­mé­nye­i­ben.

Oktatás, szol­gál­ta­tá­sok

VIA uni­ver­sity col­lege cam­pu­sai mind maxi­má­lis fel­sze­relt­ség­gel ren­del­kez­nek, így biz­to­sítva a magas szín­vo­nalú okta­tást.
Az aka­dé­mia ren­del­ke­zik ter­mé­sze­te­sen saját könyv­tár­ral, illetve köny­ves­bolt­tal a tan­köny­vek és a pro­jek­tek­hez szük­sé­ges kuta­tó­munka könnyed hoz­zá­fé­rése érde­ké­ben. Az intéz­mény ebédlője (LunchBox) min­den nap friss orga­ni­kus alap­anya­gok­ból készült éte­lek­kel, friss salá­tá­val, leve­sek­kel várja hall­ga­tóit. Ha pedig épp a diá­kok­nak ins­pi­rá­ci­óra, ötle­tekre van szük­sé­gük, a TrendStudio ren­del­ke­zé­sünkre áll, ahol ren­ge­teg divat­ma­ga­zin, ügy­nök­sé­gek mun­kái és a leg­újabb divat­kol­lek­ci­ó­i­nak min­tái vár­ják őket.
Az alábbi vide­ó­ban a VIA TEKO campus-bemutatása lát­ható. A 2 diák bár saj­nos dánul beszél, a kép­so­rok alap­ján érde­mes meg­nézni az épü­let­komp­le­xum atmo­szfé­rá­ját és a benne zajló folya­ma­tok mene­tét.


Olvasson tovább rész­le­te­sen Dániáról!

A dán felsőok­ta­tási rend­szer Költségek
Dán nyelv­ta­nu­lás Dániában Szakok
Diákmunka Intézmények

Amennyiben további kér­dé­sei van­nak, kére­jük keresse mun­ka­tár­sa­in­kat az info@sceda.eu e-mail címen, vagy 0036–30–510–98–04 –es tele­fon­szá­mon, vagy az alábbi linkre kat­tintva!

INFORMÁCIÓKÉRÉS


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember