Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

VIA University College képzések

VIA University College 438x187 300x128 VIA University College képzések

Az intéz­mény 8 kapu­szá­ból nem mind­egyik helyen folyik angol nyelvű okta­tás, így a továb­bi­ak­ban csak azon kam­pu­szok prog­ram­ja­i­nak lis­tá­ját olvas­hat­ják, melyek rele­ván­sak diák­ja­ink szá­mára. A VIA University College test­vér egye­te­mé­nek, a VIA TEKO intéz­mény leírá­sát, vala­mint kép­zé­se­i­nek lis­tá­ját külön olvas­hat­ják, ugyanis az az iskola majd­hogy­nem egy önálló intéz­mény­ként funk­ci­o­nál, így bár a VIA University College része, jobb­nak lát­tuk külön venni az átlát­ha­tó­ság ked­vé­ért. A VIA TEKO kép­zé­se­i­nek lis­tája itt talál­ható.

Academy Professional

(2 – 2.5 éves aka­dé­miai kép­zés)

Marketing Management 

Bachelor Degree

(3 — 3,5 fél éves kép­zés)

Architectural Technology and Construction Management
Civil Engineering
Global Business Engineering
ICT Engineering
International Sales and Marketing Management
Mechanical Engineering
Value Chain Management
Supply Engineering
Global Nutrition and Health

 

Olvass itt a VIA University College váro­sa­i­ról
Aarhusról, Horsensről
vagy
Látogasd meg hiva­ta­los hon­lap­ját

 


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember