Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Viborg

 Viborg
viborgvaros 300x186 Viborg
Ország Dánia
Régió Midtjylland
Lakosság 94.393 fő
Weboldal www.visitviborg.dk
Elhelyezkedés
viborg 300x254 Viborg
Viborg a Google Térképen

Elhelyezkedés és tör­té­ne­lem

A kézi­labda csa­pa­tá­ról világ­hírű Viborg városa a Jylland-félsziget középső részén fek­szik és Midtjylland régió fővá­rosa.

A város vikin­gek általi ala­pí­tása a 8. szá­zadra tehető. A közép­kor­ban a tele­pü­lés köz­ponti fek­vése miatt hamar városi rangra tett szert és rend­kí­vül fon­tos sze­re­pet töl­tött be mind keres­ke­delmi, poli­ti­kai és egy­házi szem­pont­ból is.

A város ősi viking neve két szó­ból tevő­dött össze, úgy mint “Wii” (magya­rul: szent) és “berg” (magya­rul: hegy).

Közlekedés

A város két nem­zet­közi rep­tér között talál­ható fél­úton. Ezen rep­te­rek egyike Aalborgban talál­ható (ca. 85 km). Ide Budapestről szá­mos légi­tár­sa­ság indít jára­tok, azon­ban Aalborgba a magyar fővá­ros­ból nem érke­zik köz­vet­len járat. A másik a vala­mi­vel távo­labbi bil­lundi rep­tér (ca. 90 km) ahová rend­kí­vül olcsó fapa­dos légi vál­la­lat üze­mel­tet jára­to­kat Magyarországról.

Az emlí­tett rep­te­rekről a várost csak köz­úton vagy vas­út­tal lehet meg­kö­ze­lí­teni, azon­ban a helyi tömeg­köz­le­ke­dés magas szín­vo­na­lá­ból adó­dóan rend­kí­vül kényel­mes körül­mé­nyek között lehet meg­tenni az utat.

Oktatás

Viborg-ban talál­ható a Danish Academy of Business and Technology (DANIA) mely több angol nyelvű üzleti sza­kot is indít. Ezek a sza­kok jel­lemzően mér­nöki szak­irá­nyo­kat kínál­nak, azon­ban a mar­ke­ting is meg­ta­lál­ható a kíná­lat­ban.

Látványosságok

A tele­pü­lés egyik leg­hí­re­sebb neve­ze­tes­sége a “Viborg Domkirke”, melyet 1130-ban kezd­tek épí­teni és majd 50 éven keresz­tül foly­tak a mun­ká­la­tok. A kated­rá­lis tör­té­nelme során több­ször a föl­dig égett, de min­den alka­lom­mal újjá épí­tet­ték, így dísze­leg­het még ma is tel­jes pom­pá­já­ban Viborg szí­vé­ben.

Részletes és — egy kiköl­töző szá­mára — rend­kí­vül hasz­nos leírá­so­kat talál­hat Dániáról egye­dül­álló adat­bá­zi­sunk­ban, melyet az alábbi linkre kat­tintva érhet el.

Viborg a SCEDA Database-n

További cik­ke­ink Dániáról:

A dán felsőok­ta­tási rend­szer Költségek
Dán nyelv­ta­nu­lás Dániában Szakok
Diákmunka Intézmények

Amennyiben további kér­dé­sei van­nak a város­sal kap­cso­lat­ban, kér­jük keresse mun­ka­tár­sa­in­kat az info@sceda.eu e-mail címen, vagy a 0036–30-510–98-04 –es tele­fon­szá­mon, vagy kér­jen infor­má­ciót online!

INFORMÁCIÓKÉRÉS

Vissza a váro­sok lis­tá­já­hoz

kép for­rása


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember