Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Web Development — BAAA

 

ID 10064593 300x199 Web Development   BAAA
Képzésinformáció
Képzés neve BA Degree in Web Development (Top-Up)
Intézmény neve Business Academy Aarhus (BAAA)
Intézmény helye Aarhus, Dánia
Képzés hossza 3 sze­mesz­ter
Kreditek 90 ECTS
Oktatás nyelve Angol
Tandíj EU állam­pol­gá­rok szá­mára ingye­nes
Nem EU állam­pol­gá­rok­nak: €14.800
Egyszeri regiszt­rá­ciós díj: €150 (EU-s diá­kok­nak is)
Képzés kez­dete szep­tem­ber
Jelentkezési Követelmények
Karrierlehetőségek
  • Web Developer
  • Web Designer
  • Front-end Developer
  • Interface Developer
  • Web-master

Az aarhusi aka­dé­mia ezen szaka szo­ro­san követi az AP prog­ra­mok kon­cep­ci­ó­ját. A 18 hóna­pos kur­zus kife­je­zet­ten fóku­szál a webes tech­no­ló­giák fej­lesz­té­sére, vala­mint a külön­böző alkal­ma­zá­sok meg­fe­lelő plat­for­mokra való elhe­lye­zé­sére. A prog­ram során, a diá­kok pro­fesszi­o­ná­lis kép­zést kap­nak a külön­böző téma­kö­rök opti­má­lis integ­rá­lá­sá­nak mene­téről, így kom­pe­ten­ciát sze­rezve az egy­más­tól eltérő plat­for­mon elhe­lyez­kedő fel­ada­tok együt­tes meg­ol­dá­sára.

A prog­ram struk­tú­rája

Modul Témakör
Bridge Building Web prog­ram­ming and back-end (Module for Multimedia Design AP-val ren­del­kezők­nek)
Web prog­ram­ming and front-end (Modul Computer Science AP-val ren­del­kezők­nek)
Core Web com­mu­ni­ca­tion and net­work socio­logy
Databases and XML
Development envi­ron­ments and CMS
Advanced media tech­no­lo­gies
Interface design and dig­i­tal aest­he­tics
Additional Theory of sci­ence (szük­sé­ges ha a hall­gató Master-en kívánja foly­tatni tanul­má­nyait)
Gyakorlat Dániában vagy kül­föl­dön
Elective Security
Project manage­ment

Felvételi Követelmények:

A szak első­sor­ban a már szak­irá­nyos dip­lo­má­val (AP vagy BA) ren­del­kezők­nek nyújt lehető­sé­get hogy más­fél év alatt egy nem­zet­közi, angol nyelvű Bachelor dip­lo­mát kap­ja­nak. A fel­vé­teli köve­tel­mé­nyek közé tar­to­zik egy szak­irá­nyos dip­loma meg­léte.

Ezek a szakok/szakirányok a követ­kezők:

Amennyiben a dip­lo­mája nincs ezek között, lép­jen kap­cso­latba mun­ka­tár­sa­ink­kal további lehető­sé­ge­kért és infor­má­ci­ó­kért.

Elhelyezkedés és Továbbtanulás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van tanul­má­nyai foly­ta­tá­sára mes­ter kép­zés kere­tein belül, Dániában és kül­föl­dön egy­aránt. Mivel a kép­zés a Bolognai-rendszer része, a végzős által gyűj­tött ECTS kre­di­tek fel­hasz­nál­ha­tóak Európa szerte. Amennyiben a végzős hall­gató nem kívánja foly­tatni tanul­má­nyait, a meg­szer­zett BA dip­lo­má­val a nem­zet­közi mun­ka­erő­pi­acra is be lehet lépni.

Hasonló kép­zé­sek:

E-Concept Development

Product Development and Integrative Technology

További infor­má­ció

Jelentkezés a szakra

oldal for­ras, Kép Forrása,


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember