Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Web Development — EAL

www webdevelopment1 Web Development  EAL
alap­in­for­ma­ciok
Képzés neve Bachelor deg­ree in Web Development (Top-Up)
Intézmény neve Lillebaelt Academy of Professional Higher Education
Intézmény helye Odense, Dánia
Képzés hossza 3 sze­mesz­ter
Kreditek 90 ECTS
Oktatás nyelve Angol
Tandíj EU állam­pol­gá­rok­nak ingye­nes!
Képzés kez­dés szep­tem­ber
Jelentkezési köve­tel­mé­nyek
Karrierlehetőségek
 • Web Developer
 • Webmaster
 • Web Designer
 • Project Manager
 • Multimedia Consultant
 • Event Manager
 • Media Planner
 • Web Administrator

Ez a 1.5 éves BA kur­zus arra tanít meg, hogy hogyan végezd a mun­kád a digi­tá­lis ter­mé­kek és a szo­fisz­ti­kált kom­mu­ni­ká­ciós mód­sze­rek iránti magas igé­nyek által karak­te­ri­zált üzleti világ­ban. Továbbá képet kapsz arról, hogy hogyan kezeld az infor­ma­ti­kai tudást igénylő ügy­fél irá­nyí­tási rend­sze­re­ket (CMS), vala­mint az IDE és ezzel össze­függő adat­bá­zi­sok hasz­ná­la­tát.

A prog­ram struk­tú­rája

1. sze­mesz­ter

 • Web prog­ram­ming and net­works (10ECTS)

1–2. sze­mesz­ter

 • Databases and XML
 • Development envi­ron­ments and CMS
 • Web com­mu­ni­ca­tion
 • Interface design
 • Advcanced media tech­no­lo­gies
 • Project Management
 • Data Security

3. sze­mesz­ter

 • Gyakorlat Dániában vagy kül­föl­dön
 • Záróvizsga (3. sze­mesz­ter vége)

Elhelyezkedés és tovább­ta­nu­lás

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van tanul­má­nyai foly­ta­tá­sára Mester kép­zés kere­tein belül, mind Dániában, és kül­föl­dön. Természetesen a nem­zet­közi mun­ka­erő­pi­acra is be lehet lépni a meg­szer­zett BA dip­lo­má­val.

Hasonló kép­zé­sek:

E-Concept Development
Software Development
IT-Network and Electronics Technology

További infor­má­ció

Jelentkezés a kép­zésre

oldal for­ras, Képek Forrása


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember