Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Web Development — KEA

ID 10023193 300x225 Web Development  KEA
Képzésinformáció
Képzés neve BA Degree in Web Development (Top-Up)
Intézmény neve Copenhagen School of Design and Technology (KEA)
Intézmény helye Koppenhága, Dania
Képzés hossza 3 sze­mesz­ter
Kreditek 90 ECTS
Oktatás nyelve Angol
Tandíj EU állam­pol­gá­rok­nak ingye­nesNem EU állam­pol­gá­rok­nak: € 16.050
Képzés kez­dés január és szep­tem­ber
Jelentkezési Követelmények
Karrierlehetőségek
 • Front– or back end devel­oper
 • Programmer
 • Web mas­ter
 • Web prog­ram­mer
 • Web shop manager and devel­oper
 • Internal prog­ram­mer
 • Web desig­ner

A prog­ram során a diák meg­ta­nulja hogyan kezd­jen neki egy bár­mi­lyen méretű webes app­li­ká­ció meg­ter­ve­zé­sé­hez és meg­al­ko­tá­sá­hoz, hogy később minél kre­a­tí­vabb ter­mé­kek­kel hasz­nál­hassa ki az inter­net kor­lát­lan vilá­gát.

A szak tel­je­sí­tése során – az intéz­mény kap­cso­la­ta­i­nak köszön­hetően – a hall­ga­tók közeli kap­cso­lat­ban lesz­nek az ipar­ág­ban tevé­keny­kedő vál­la­la­tok közös­sé­gé­vel, hogy a diák az intéz­mény­ben kiadott pro­ject elké­szí­té­sé­hez akár magá­tól a pro­jectben sze­replő vál­la­lat­tól is tud­jon taná­cso­kat kérni.

A PROGRAM STRUKTÚRÁJA

1. sze­mesz­ter

 • Web Programming and Network”
 • Development Environments and CMS
 • Interface Design and Digital Aestethics”

2. sze­mesz­ter

 • XML and Databases”
 • Választható tan­tár­gyak
  • Például: “Mobile Platforms, Advanced Media Technology”

3. sze­mesz­ter

 • Szakmai gya­kor­lat Dániában vagy kül­föl­dön
 • Záróvizsga

Témakörök Leírásai:

Web Programming and Network
A modul a C# és Visual Studio 2010 prog­ra­mok hasz­ná­la­tán ala­pul.

Development Environments and CMS

XML and Databases

Interface Design and Digital Aestethics
A szak meg­te­remti a kap­cso­la­tot funk­ci­o­na­li­tás és design között, hogy fel­hasz­ná­ló­ba­rát és inter­ak­tív fel­hasz­náló felü­le­te­ket tud­junk ter­vezni. Megtanulhatjuk töb­bek között a jQu­ery és Prototype hasz­ná­la­tát.

FIGYELEM! A min­den évben meg­vá­sá­ro­landó, tanul­má­nyok­hoz szük­sé­ges köny­vek és egyéb kiegé­szítők ára nagy­já­ból € 300–500.

ELHELYEZKEDÉS ÉS TOVÁBBTANULÁS

A prog­ram elvég­zése után a végzős hall­ga­tó­nak lehető­sége van a Master kép­zés elvég­zé­sére Dániában vagy kül­föl­dön. Mivel a kép­zés része a Bolognai Rendszernek, az ECTS kre­di­tek alap­ján foly­tat­ha­tók a tanul­má­nyok bár­hol az euró­pai  felsőok­ta­tás­ban. Amennyiben a hall­gató nem kíván tovább­ta­nulni, a meg­szer­zett Bachelor dip­lo­má­val belép­het a nem­zet­közi mun­ka­erő­pi­acra is.

Hasonló kép­zé­sek:

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ 

Jelentkezés a szakra

Oldal for­rása Kép for­rása


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember