Tandíjmentes Továbbtanulás Dániában

Zealand Institute of Business and Technology

Zealand Institute of Business and Technology
zibat1 Zealand Institute of Business and Technology
Angol sza­kok száma 10
Tanulmányi terü­le­tek Business, Technology
Tandíj nincs / nincs admi­niszt­rá­ciós díj
Helyek Køge, RoskildeNykøbing F,Næstved, Slagelse
Hivatalos hon­lap http://www.zibat.dk

A Zealand Institute of Business and Technology a fővá­rost övező régió öt nagy­vá­ro­sá­ban fog­lal helyet. A cam­pu­sok egytől egyig magas szin­ten spe­ci­a­li­zál­tak, mind önálló pro­fil­lal ren­del­kez­nek. Az intéz­ményt jelen pil­la­nat­ban nagy­ság­ren­di­leg 3,000 hall­gató láto­gatja Roskilde, Køge, Næstved, Slagelse és Nykøbing Falster váro­sá­ban, azon­ban a helyi és nem­zet­közi diá­kok száma is erős növe­ke­dést mutat.

Az iskola célja, hogy a méret­beli elő­nyö­ket kihasz­nálva, erős helyi fókusz mel­lett képezze a a jövő szak­em­be­reit, így fel­ké­szítve őket a mun­ka­erőpiac kihí­vá­sa­ira

Képzések, sza­kok

Az aka­dé­mia 10 angol nyelvű kép­zést indít, gyak­ran kereszt­fél­éves tan­év­kez­dés­sel is. A Bachelor és AP kép­zé­sek kiter­jed­nek az üzlet és tech­no­ló­gia vilá­gára egy­aránt, mind­egyi­kük angol nyelvű és tel­jes egé­szé­ben tan­díj­men­tes. Az intéz­mény regiszt­rá­ciós vagy admi­niszt­rá­ciós díjat fel nem szá­mol.

Az iskola kép­zé­sei a bolo­gnai rend­szer részét képe­zik, így elvég­zé­sük­kel ECTS pon­tok sze­rez­hetők, melyek tet­szés sze­rint fel­hasz­nál­ha­tók szá­mos euró­pai felsőok­ta­tási intéz­mény­ben.

Oktatás, szol­gál­ta­tá­sok

Mivel az iskola több, álta­lá­ban 100 éves­nél is idő­sebb intéz­mény össze­fo­nó­dá­sá­ból jött létre, a hagyo­má­nyok és a tapasz­ta­lat nagy hang­súlyt kap az okta­tás­ban. A múlt elle­nére az intéz­mény kép­zé­sei során a jövőbe tekintve, az üzleti szek­tor igé­nyeit vizs­gálva oktat, prog­ram­ja­i­ban a szak­tu­dá­son túl a szo­ci­á­lis kész­sé­gek is nagy sze­re­pet kap­nak.

A ZIBAT angol nyelvű kép­zé­se­i­nek lis­tája

 

Academy Professional

(2 – 2.5 éves aka­dé­miai kép­zés)

Commerce Management
Computer Science
 

Logistics Management (Campus Køge)

Marketing Management (Campus Roskilde)
Multimedia Design and Communication (Campus Køge)
Service, Hospitality and Tourism Management (Campus Køge)
Service, Hospitality and Tourism Management (Campus Slagelse)

Olvasson tovább rész­le­te­sen Dániáról!

A dán felsőok­ta­tási rend­szer Költségek
Dán nyelv­ta­nu­lás Dániában Szakok
Diákmunka Intézmények

Amennyiben további kér­dé­sei van­nak, kére­jük keresse mun­ka­tár­sa­in­kat az info@sceda.eu e-mail címen, vagy 0036–30–510–98–04 –es tele­fon­szá­mon, vagy az alábbi linkre kat­tintva!

INFORMÁCIÓKÉRÉS

 


Online Információkérés


Keressen min­ket biza­lom­mal!

Kovács Márton

Tel.: 30/510‑9804


Iroda és kon­zul­tá­ció:

1094 Bp., Angyal utca 14–16.


Ingyenes kon­zul­tá­cióMiben segítünk?
• Jelentkezés

• Tanácsadás, kon­zul­tá­ció
(sze­mé­lye­sen, Dániában is)

• Dokumentumok ellenőr­zése

• Nyelvi teszt

• Integrációs adat­bá­zis
– nap­ra­kész infók a kez­de­tek­hez

• Szemináriumok itt­hon és Dániában

• Tapasztalt kép­vi­selők hely­ben

• Követjük uta­dat egé­szen az
első sze­mesz­ter végéig!

Jelentkezési határidő - 2019 Szeptember